Besluitenlijst 11 juli 2023

Tijd: 9:30 - 12:00 uur
Voorzitter: Jan Kottelenberg
Aanwezigen: W.E.A. (Herma) van Dijkhuizen, M.A. (Marien) Klein, A.J. (Jan) Kottelenberg, S.H.R. (Stefan) van Someren, G.S. (Gerrit) Stam en N. (Nees) van Wolfswinkel

Actualisatie nota Bovenwijks deel B (2023)

Op basis van de Wro (Wet ruimtelijke ordening) moet de gemeente haar kosten voor ruimtelijke ontwikkeling (deels) verhalen op partijen die baat hebben bij deze gemeentelijke investeringen. In de Nota Bovenwijks formuleren we beleid over de manier waarop kostenverhaal plaatsvindt (methodiek), om welke gemeentelijke investeringen het gaat en wat hiervan de financiële consequenties zijn (toepassing). De Nota Bovenwijks bestaat uit twee delen, deel A en deel B respectievelijk het theoretische en praktische deel. Deel B is het deel dat jaarlijks wordt geactualiseerd door het college.

Besluit:

1. Het college besluit de actualisatie van deel B van de Nota Bovenwijks vast te stellen.
2. Het college besluit de financiële effecten van deze actualisatie verwerken in de eerst volgende bestuursrapportage.

Lidmaatschap Vereniging Platform Doelgroepenvervoer Nederlandse Gemeenten (VDVN)

De Vereniging Platform Doelgroepenvervoer Nederland (VDVN) is opgericht om de belangen van alle Nederlandse gemeente te behartigen op het gebied van doelgroepenvervoer. Gemeenten en regio’s die lid zijn delen kennis over landelijke thema’s en ontwikkelingen. VDVN richt zich daarnaast op professionele vertegenwoordiging in contacten met de taxibranche en ministeries en beïnvloedt de ontwikkeling van de jaarlijkse indexatie van tarieven. Om lid te worden is een besluit nodig van elke gemeente in onze regio.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het lidmaatschap van Vereniging Platform Doelgroepenvervoer Nederlandse Gemeenten (VDVN) te Utrecht.
2. De burgemeester machtigt de projectleider van het beheerbureau Versis (ondergebracht bij Regio Rivierenland) om de gemeente te vertegenwoordigen als lid van de VDVN.

Bestuursopdracht uitvoering participatiewet en schuldhulpverlening

Een evaluatie van de dienstverleningsovereenkomsten met de gemeente Buren (die de Participatiewet en Schuldhulpverlening op dit moment voor Neder-Betuwe uitvoert) heeft (o.a.) geleid tot een verzoek van Buren om een hogere vergoeding van de uitvoeringskosten te ontvangen. De evaluatie en het verzoek zijn aanleiding om een onderzoek te doen naar wat, zowel qua kwaliteit van de dienstverlening als financieel, de wenselijke manier is om de Participatiewet en Schuldhulpverlening uit te voeren.

Besluit:

1. Het college stelt de bestuursopdracht ‘Uitvoering Participatiewet en Schuldhulpverlening’ vast.
2. Het college besluit de financiële consequenties te verwerken in de eerstvolgende bestuursrapportage. 
3. Het college besluit de raad via een raadsinformatiebrief te informeren.