Bodembelastingkaart of explosievenkaart

Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben binnen de gemeente Neder-Betuwe verschillende gevechtshandelingen plaatsgevonden waardoor niet gesprongen Conventionele Explosieven (CE) in de bodem kunnen zijn achtergebleven. Dit betekent dat bij te verrichten werkzaamheden in de bodem, mogelijk aanwezige explosieven een reëel gevaar kunnen opleveren voor betrokken medewerkers en de (directe) omgeving.

Gemeente Neder-Betuwe heeft op basis van literatuuronderzoek en historische bronnenmateriaal de risico’s op het voorkomen van explosieven uitgezocht. Uit het rapport Vooronderzoek Gemeente Neder-Betuwe (AVG Explosieven Opsporing Nederland, Rapport 1662057-VO-02, 28 maart 2017) blijkt dat de gehele gemeente verdacht is op het voorkomen van niet gesprongen explosieven. De risico’s op het voorkomen van explosieven in verdachte en niet-verdachte gebieden, is weergegeven op een CE-bodembelasting-kaart.

Omdat de gehele gemeente verdacht is, adviseert de gemeente dat iedereen die werkzaamheden in de bodem verricht, de bodembelastingkaart uit het Vooronderzoek raadpleegt. Dit om op project- en/of straatniveau, kennis te nemen van de risico’s op het voorkomen van explosieven en in het kader van de Arbowetgeving hiermee rekening te houden door maatregelen te treffen. De CE-bodembelasting-kaart Neder-Betuwe kunt u via deze link bekijken (PDF, 52mb).

Voordat u start met het verrichten werkzaamheden in de bodem dient u op basis van de kaart een projectplan met de gemeente te bespreken. Het projectplan dient te voldoen aan het Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven (WSCS-OCE). In het projectplan staan onder andere de te verrichten werkzaamheden inclusief eisen, voorwaarden en verantwoorlijkheden. De gemeente heeft als bevoegd gezag voor de openbare orde en veiligheid geen verantwoordelijkheid in de borging van Arbo-veiligheid. De primaire verantwoordelijkheid voor de Arbo-veiligheid ligt bij degene die werkzaamheden in de bodem verricht.

Indien er naast explosievenwerkzaamheden ook andere werkzaamheden in de bodem zijn gepland, zoals de uitvoering van een archeologisch onderzoek en/of bodemsanering, is de gemeente Neder-Betuwe van mening dat al deze werkzaamheden geïntegreerd in een projectplan NGE moeten worden opgenomen. Daarbij is het uitgangspunt:

  1. Dat het vrijgeven van de locatie voor explosieven tot de einddiepte van de geplande werkzaamheden, boven het vrijgeven van de locatie voor bodemverontreiniging gaat;
  2. Dat het vrijgeven van de locatie voor bodemverontreiniging, boven het vrijgeven van de locatie voor archeologie tot de einddiepte van de geplande werkzaamheden gaat.

Hierbij opgemerkt dat bij het inplannen van werkzaamheden om explosieven te benaderen dan wel te benaderen, men rekening dient te houden met beschermde gebieden dan wel bepaalde periodes (zoals bijvoorbeeld de broedseizoenen) in het kader van flora en fauna.