V

 • Venten

  Als handelaar goederen of diensten huis-aan-huis aanbieden of op een openbare of in de open lucht gelegen plaats?

 • Verhuizing en emigratie

  Indien u (als burger) gaat verhuizen, dan moet u dit bij de gemeente doorgeven.

 • Verhuur gemeentelijke binnensportaccommodaties

  De gemeente Neder-Betuwe is verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van haar gemeentelijke gebouwen. Dit varieert van het gemeentehuis, gemeentewerven tot gymzalen en sporthallen in de verschillende kernen. De sporthallen en gymzalen hebben tot doel om sport op scholen en door verenigingen mogelijk te maken. Scholen vormen overdag de belangrijkste gebruikers van de sportaccommodaties. In de avonduren geldt dat voor diverse verenigingen.

 • Verkeer, regulering verkeersstromen

  De gemeente heeft zorg voor de verkeersveiligheid. Zij wil het gemeentelijk wegennet duurzaam veilig inrichten.

 • Verklaring omtrent het gedrag

  Wanneer u solliciteert naar functies waarbij gewerkt wordt met vertrouwelijke gegevens of kwetsbare personen (bijvoorbeeld kinderen), kan uw (aanstaande) werkgever vragen om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

 • Verklaring Omtrent het Gedrag voor rechtspersonen (VOGrp)

  In diverse gevallen kan men u als (vertegenwoordiger van een) rechtspersoon vragen een VOGrp te overleggen. Bijvoorbeeld in het kader van een aanbesteding, bij het sluiten van een overeenkomst of contract. De verklaring kan ook nodig zijn voor het lidmaatschap van een brancheorganisatie.

 • Verkoop vanuit automaten

 • Verkopen van vuurwerk

  Voor de verkoop van vuurwerk is een vergunning van het college nodig.

 • Verstrekking persoonsgegevens

  of geheimhouding, aan u de keuze

 • Verwijzingsborden

  Bij grote evenementen als kermissen, beurzen, braderieën e.d. binnen de gemeente Neder-Betuwe kunt u als organisator verwijzingsborden plaatsen.

 • Vluchtelingenpaspoort

  Een vluchtelingenpaspoort is een reisdocument voor vluchtelingen. Om hier recht op te hebben, dient u door de Verenigde Naties (VN) erkend te zijn als zijnde een vluchteling.

 • Voorwerpen (gevonden of verloren)

  U kunt een verloren of gevonden voorwerp aanmelden of mogelijk terugvinden via www.verlorenofgevonden.nl. De gemeente Neder-Betuwe heeft zich hier sinds juli 2018 ook bij aangesloten.

 • Vreemdelingenpaspoort

  Een vreemdelingenpaspoort is een paspoort voor inwoners van Nederland die niet de Nederlandse Nationaliteit bezitten.

 • Vrijwilligersverzekering

  Nederland kent ongeveer vier miljoen vrijwilligers. Helaas zijn niet alle vrijwilligers goed verzekerd, integendeel. De gemeente Neder-Betuwe heeft daarom voor haar vrijwilligers de VNG Vrijwilligerspolis afgesloten, die de risico’s van vrijwilligerswerk zo goed mogelijk afdekken. We willen hiermee het maatschappelijk belang van goed vrijwilligerswerk benadrukken en de participatie van vrijwilligers stimuleren.

 • Vrijwilligerswerk in Neder-Betuwe

  U bent vrijwilliger in hart en nieren. U bent betrokken bij een vereniging, club, stichting of gewoon bij een groepje dat 'iets' doet.

 • Vuurwerk afsteken

  Bij het afsteken van vuurwerk dient u onderscheid te maken tussen consumentenvuurwerk en professioneel vuurwerk.