Aanvraagformulier activiteiten subsidies 2020 tot 5000

Subsidie aanvraagformulier voor het jaar 2020 voor subsidies tot € 5.000,=


Uiterste indieningsdatum: 1 oktober 2019 Zaaknummer: Z/19/

Indienen bij: Gemeente Neder-Betuwe, t.a.v. het subsidiebureau Sociale Pijler, Postbus 20, 4043 ZG Opheusden

Email: subsidiessocialepijler@nederbetuwe.nl, met als onderwerp: Subsidie 2020


Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren die uiterlijk 1 oktober 2019 zijn ontvangen, worden in behandeling genomen.

__________________________________________________________________________

A. Gegevens rechtspersoon (vereniging, stichting) invullen, ook als deze ongewijzigd zijn t.o.v. vorig jaar.


Naam :

Postadres :

Postcode :

Plaats :

Telefoon :

e-mail :

website :

IBAN nummer :


Contactpersoon tevens aanspreekpunt voor de gemeente:


Naam : m/v

Voorletters :

Functie :

e-mail :

Telefoonnummer :


Telefonisch bereikbaar van … uur tot …. uur op de volgende dagen:
B. Gegevens activiteit ( het initiatief waarvoor u subsidie aanvraagt)


 1. Activiteit(en)

Welke activiteit of set aan activiteiten gaat u organiseren? En kunt u deze activiteit(en) kort omschrijven?

U kunt eventueel ook een activiteitenplan toevoegen. Uw eigen activiteitenplan is voor ons waarschijnlijk voldoende voor de toetsing van de aanvraag.
Wat is het beoogde resultaat van de activiteit(en)?

U kunt hierbij denken aan: het versterken van de leefbaarheid in uw dorp om woonomgeving;

bewoners laten meedoen; het versterken van hun zelfredzaamheid; het verhogen van praktische vaardigheden of bijdragen in de algemene ontwikkeling; het informeren over gezonde leefstijl of samen actief zijn/bewegen.
Hoeveel mensen doen naar verwachting mee aan uw activiteit?


 1. Doelgroepen

Welke doelgroepen worden bereikt met uw activiteiten?

U kunt verschillende hokjes aankruisen


 • Bewoners met een psychische beperking.

 • Bewoners met een lichamelijke beperking.

 • Bewoners uit een laaginkomen huishouden.

 • Bewoners die eenzaam zijn en / of in een sociaal isolement leven.

 • Jeugdigen tot 18 jaar.

 • Senioren vanaf 65 jaar.

 • Anders, namelijk .… 1. Samenwerking

Wordt er samengewerkt met andere organisaties of instellingen? Zo ja, welke is/zijn dat?


C. Financiële gegevens


U dient een begroting te overleggen met inkomsten en uitgaven waar deze subsidie een onderdeel van is.

De subsidie over het jaar 2019 kunt u als richtlijn gebruiken voor de hoogte van het bedrag.


Voor sportverenigingen: U dient een ledenlijst te overleggen met jeugdleden waarin opgenomen voornaam, achternaam, woonplaats en geboortedatum.D. Procedure


We behandelen uw aanvraag als u deze compleet en op tijd hebt ingeleverd. U krijgt van ons een ontvangstbevestiging. Bij uw aanvraag moet zitten:

 • Het aanvraagformulier 2020, inclusief ondertekening.

 • De begroting.

 • Eventueel uw activiteitenplan (als bijlage).
Goed om te weten:

 • Stichting Welzijn Rivierstroom kan u ondersteunen bij uw vragen over inzet van vrijwilligerswerk of bij ondersteuning van het bestuurlijk kader.

 • Als u voor de eerste keer subsidie aanvraagt, dient u ook uw statuten en de notariële oprichtingsakte toe te voegen aan uw aanvraag.

E. Ondertekening


Het bestuur verklaart de gegevens in dit formulier en de bijlagen naar waarheid te hebben ingevuld.


Naam vereniging/organisatie:


Naam:


Functie:


Datum: Plaats: Handtekening: