Subsidies

Verenigingen die activiteiten organiseren die van belang zijn voor de leefbaarheid van onze gemeente en/of haar inwoners kunnen in aanmerking komen voor een subsidie. Deze activiteiten mogen geen partijpolitieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke vorming beogen.

Subsidiegebieden

 • sport
 • kunst en cultuur
 • recreatie en toerisme
 • maatschappelijke dienstverlening
 • ouderenwerk
 • vrijwilligerswerk
 • sociaal cultureel werk
 • jeugd- en jongerenwerk
 • volksgezondheid
 • beroepskrachten
 • projectsubsidies

Subsidievormen

 1. Activiteitensubsidie: een subsidie waarbij de subsidiegever bepaalde activiteiten wil stimuleren en in standhouden.
 2. Projectsubsidie: een subsidie voor maximaal vier jaar, gericht op activiteiten die éénmalig, innovatief dan wel verbredend zijn of een verbetering van het bestaande activiteitenaanbod nastreven.
 3. Jubileumsubsidie: een subsidie die verstrekt wordt aan een instelling ter gelegenheid van haar 12,5-, 25-, 40-, 50-, 60-, 75-, 100-jarig bestaan of een veelvoud van 25 jaar bovenop het 100-jarig bestaan. Dit als waardering voor het feit dat de instelling al zoveel jaar actief is.
 4. Investeringssubsidie: een subsidie in de kosten van aanschaf van duurzame gebruiksgoederen.

Indieningstermijn

Als u volgend jaar subsidie voor een activiteit wilt ontvangen, moet u dit jaar vóór 1 juli een aanvraag bij het college indienen.

Aanvraag Activiteiten-, Project- en Investeringssubsidie

Wilt u een subsidie aanvragen, neem dan contact op met een medewerker van de Sociale Pijler.

Aanvraagformulieren

Aanvraag Jubileumsubsidie

Voor de aanvraag van een Jubileumsubsidie hoeft u geen gebruik te maken van het aanvraagformulier. U kunt eenvoudigweg een verzoek in briefvorm indienen bij het college. Een afschrift van de oprichtingsakte of de statuten moet u bijvoegen.

Uw aanvraag met de benodigde bijlagen kunt u sturen naar: Gemeente Neder-Betuwe, t.a.v. het college van burgemeester en wethouders, Postbus 20, 4043 ZG OPHEUSDEN.

Meer informatie

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een subsidie of heeft u andere vragen, dan kunt u een mail sturen naar subsidiessocialepijler@nederbetuwe.nl