Reclame in Neder-Betuwe

Bewegwijzering

Bewegwijzering naar uw bedrijf of instelling (permanent)

U ziet in de verschillende dorpskernen ook groene en/of gele bordjes die verwijzen naar bedrijven/instellingen. Deze worden op aanvraag en tegen betaling besteld en geplaatst door de gemeente.

Wilt u permanente verwijzingsborden naar uw bedrijf of instelling aanvragen, neemt u dan contact op met de afdeling Grondgebied. De kosten worden u in rekening gebracht.

Meer informatie: team Openbare Ruimte via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.

Verkiezingscampagnes

Het college heeft in het reclamebeleid bepaald dat in de openbare ruimte geen borden en spandoeken voor verkiezingscampagnes worden toegestaan. Tijdens verkiezingscampagnes plaatst de gemeente speciaal daarvoor bestemde verkiezingsborden.

Meer informatie: team Gemeentewinkel via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.

Tijdelijke reclame in de openbare ruimte

Hiervoor is een vergunning nodig van het college. Hierover zijn Beleidsregels Tijdelijke Reclame vastgesteld. U kunt deze regels terugvinden op de pagina met de beleidsstukken van Vergunningverlening & Handhaving. Een aanvraag heeft alleen kans van slagen in de volgende gevallen:

  • aankondigingen plaatselijk evenement
  • fruitverkoop (seizoen-/streekgebonden)
  • plaatselijke culturele activiteit van tijdelijke aard: beurs of open monumentendag, een kunsttentoontstelling
  • open dagen onderwijsinstellingen (lokaal en alleen omliggende gemeenten: Tiel, Rhenen, Wageningen, Overbetuwe)
  • onbaatzuchtige reclame (WNF, Nierstichting, Hartstichting etc.)
  • ideële reclame (campagnes van de overheid, zoals bijv. "wij gaan weer naar school")

Gebruikt u voor het aanvragen van een tijdelijke vergunning dit  formulier. Wanneer de reclame verbonden is aan een evenement in onze gemeente, wordt het plaatsen van de borden meegenomen in de aanvraag van de evenementenvergunning.

Kosten (2020): € 167,48

Wetgeving: Algemene Plaatselijke Verordening, artikel 2.10.A

Meer informatie: team Vergunningverlening & Handhaving via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.

Permanente reclame in de openbare ruimte

Hiervoor is een vergunning van het college nodig. Het beleid is dat er geen blijvende reclameborden worden toegestaan in de openbare ruimte. Een uitzondering is gemaakt voor aankondigingsborden van voetbalverenigingen.

Kosten (2020): € 167,48

Wetgeving: Algemene Plaatselijke Verordening, artikel 2.10.A

Meer informatie: team Vergunningverlening & Handhaving via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.

Reclame op eigen terrein of pand

Het kan zijn dat het object dusdanig wordt bevestigd of van omvang is dat het plaatsen valt onder het Bouwbesluit (Woningwet) en u hiervoor een omgevingsvergunning nodig hebt. Als uw gebouw een monument is, zal ook de monumentencommissie uw aanvraag beoordelen. In andere gevallen hebt u geen vergunning nodig, maar gelden er algemene regels: de reclame mag het verkeer niet in gevaar brengen en geen ernstige hinder opleveren voor de omgeving.

Wetgeving: Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, Algemene Plaatselijke Verordening artikel 4.15.

Meer informatie: team Vergunningverlening & Handhaving via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.

Parkeren reclamevoertuigen

Het is verboden een voertuig met een aanduiding van handelsreclame, op de weg (inclusief berm, parkeerplaats) te parkeren met het kennelijk doel om daarmee handelsreclame te maken. Ook een aanhanger valt onder deze categorie. Het college kan in bijzondere gevallen ontheffing van dit verbod verlenen.

Kosten (2020): € 167,48

Wetgeving: Algemene Plaatselijke Verordening, artikel 5.7

Meer informatie: team Vergunningverlening & Handhaving via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.

Bijzonderheden

Wetten