Omgevingsvergunning aanvragen

Voor bepaalde werkzaamheden hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u gaat (ver)bouwen, slopen, een alarminstallatie plaatst of een boom wilt kappen.

Via Omgevingsloket online (www.omgevingsloket.nl) kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig hebt. U kunt dan ook meteen de vergunning aanvragen. De Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) voert deze werkzaamheden voor de gemeente Neder Betuwe uit.

Plaatselijke regelgeving

(Ver)bouwplannen worden in onze gemeente, naast de landelijke Woningwet en Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, getoetst aan:

  • het bestemmingsplan (de actuele plannen vanaf 2010 vindt u hier) en
  • de welstandsnota 
  • de monumentenverordening
  • de bouwverordening
  • overige beleidsnotities

De omgevingsvergunning voegt ruim 25 vergunningen samen. Vaak volstaat daarom deze ene vergunning. Maar soms heeft u nog een vergunning nodig die niet meegaat in de omgevingsvergunning. Een terras- of evenementenvergunning moet u bijvoorbeeld nog apart aanvragen. En bouwt u op of bij een dijk of waterloop, dan heeft u toestemming nodig van het Waterschap. In bepaalde gevallen mag u uw activiteit uitvoeren zonder een vergunning aan te vragen. Het is daarom verstandig om vooraf contact te hebben over uw plannen.

Termijnen

Eenvoudige aanvragen, zoals bouwen, kappen en slopen volgen een reguliere procedure. De beslistermijn is daarbij 8 weken, gerekend vanaf de ontvangstdatum van de aanvraag. Deze termijn kunnen we eenmalig met 6 weken verlengen. Wanneer het ons niet lukt om binnen deze termijn een beslissing te nemen, moeten we de vergunning van rechtswege verlenen.

Complexere aanvragen, waarbij bijvoorbeeld een milieuvergunning of een wijziging van het bestemmingsplan nodig is of waarbij u een monument verbouwt, volgen een uitgebreide procedure. De beslistermijn is daarbij 26 weken. Ook kunnen we deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen. Bij deze procedure wordt de vergunning echter niet van rechtswege verleend.

Tips

Weet u niet zeker of u een vergunning nodig heeft? Doe dan de vergunningcheck op www.omgevingsloket.nl. U krijgt dan direct te zien of u een vergunning nodig heeft, welke vergunning dit is en welke eisen er zijn.

Overleg vooraf met de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) via 0344 - 579 314 of info@odrivierenland.nl (www.odrivierenland.nl) en in geval uw verzoek niet direct past binnen het bestemmingsplan met de gemeente via 14-0488  over uw plannen.

Vooroverleg vraagt u aan via het Omgevingsloket online of middels het formulier bovenaan deze pagina.