O

 • Omgevingsvergunning aanvragen

  Voor bepaalde werkzaamheden hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u gaat (ver)bouwen, slopen, een alarminstallatie plaatst of een boom wilt kappen.

 • Omgevingsvergunning, inzage

  Omgevingsvergunningen worden gepubliceerd. Hierdoor weet u wat er speelt bij u in de buurt en kunt u eventueel bezwaar maken tegen de plannen.

 • Ondertrouw

  Gaat u trouwen? Of wilt u uw partnerschap registreren?

 • Onkruidbestrijding in het groen en op verharding

  Avri voert de onkruidbestrijding in groenvakken en op de verharding uit binnen de gemeente. Meldingen over het uitvoeren van onkruidbestrijding kunt u doorgeven via de website van Avri.

 • Onroerende zaakbelasting

  Wanneer u een woning, gebouw of perceel grond huurt of in bezit heeft, ontvangt u een aanslag onroerende zaakbelasting (OZB).

 • Openbare ruimte, melding schade

  Avri voert het beheer van de openbare ruimte in de gemeente uit. Hieronder vallen wandelparken, plantsoenstroken in woonwijken, wegbermen, sloten en watergangen, vijvers en waterpartijen.

 • Openings- en sluitingstijden horecabedrijven, ontheffing

  Als u een horeca-inrichting exploiteert, dan moet u zich houden aan de door de gemeente vastgelegde openings- en sluitingstijden. In bepaalde gevallen kunt u een ontheffing verkrijgen om van deze tijden te mogen afwijken.

 • Overige geluidhinder

  Het is verboden toestellen of geluidsapparatuur in werking te hebben of handelingen te verrichten op een zodanige wijze dat er voor omwonenden of voor de omgeving geluidshinder wordt veroorzaakt.

 • Overlijden en uitvaart

  Als iemand in Nederland is overleden meldt u dit bij de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. Deze gemeente maakt hier vervolgens een akte van op in de registers van de burgerlijke stand.