Monument, aanwijzing

In de Monumentenwet 1988 staat dat de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen zelf of op verzoek van belanghebbenden onroerende monumenten kan aanwijzen als beschermd rijksmonument. Voordat de minister beslist, vraagt hij het advies van de gemeenteraad.

Gebouwen (en/of groepen van gebouwen) kunnen door de minister van OCW, of door de gemeente, worden aangewezen tot beschermd monument.

Rijksmonumenten

In de Monumentenwet 1988 staat dat de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen zelf of op verzoek van belanghebbenden onroerende monumenten kan aanwijzen als beschermd rijksmonument. Voordat de minister beslist, vraagt hij het advies van de gemeenteraad, eventueel de provincie en aan de Raad voor Cultuur.

Een verzoek tot aanwijzing van een object als rijksmonument dient aan de minister te worden gericht (zie www.racm.nl). Op dit moment heeft de minister nieuw beleid in ontwikkeling voor aanwijzing van rijksmonumenten.

Gemeentelijke monumenten

De gemeente kan ook onroerende monumenten aanwijzen op basis van onze eigen Monumenten-verordening.

Belanghebbenden kunnen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente vragen een object als gemeentelijk monument aan te wijzen. De gemeentelijke monumentencommissie wordt om advies gevraagd.

Levering

Schriftelijk bericht van het genomen besluit.

Voorwaarden

In het verzoek wordt aangegeven om welke redenen de belanghebbende van mening is dat het object als gemeentelijk- of rijksmonument moet worden aangewezen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij team Vergunningverlening & Handhaving via 14 0488 of omgevingsloket@nederbetuwe.nl. Kijk ook op: