Milieu, handhavingsverzoeken

Het college van burgemeester en wethouders is belast met het toezicht op de naleving van de milieuwetgeving. Eenieder mag het college verzoeken handhavend op te treden in geval de milieuregels en/of  -voorschriften worden overtreden. 

Levering

Op een verzoek tot handhaving moet door het bevoegd gezag binnen vier weken worden gereageerd.

Resultaat

Naleving voorschrift(en)

Levertijd

Maximaal vier weken.

Bijzonderheden

Mileuwet- en -regelgeving

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Rivierenland via www.odrivierenland.nl.

Kijk ook bij

Tips

Een verzoek om handhaving moet schriftelijk worden ingediend en duidelijk zijn gemotiveerd. Het verzoek om handhaving dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders.