Huwelijk en geregistreerd partnerschap

De huwelijkssluiting: dit is het moment van het daadwerkelijk trouwen. Dit geldt ook voor het geregistreerd partnerschap.

Melding voorgenomen huwelijk/partnerschapsregistratie

Regel de melding van uw voorgenomen huwelijk of partnerschapsregistratie (ondertrouw) online.

Om uw melding te kunnen voltooien heeft u nodig (wij adviseren u deze stukken beschikbaar te hebben, voordat u aan de melding begint):

 • DigiD voor beide partners (nog geen DigiD? Dan kunt u hier uw DigiD aanvragen)
 • Scan van de legitimatiebewijzen van beide partners
 • Scan van de legitimatiebewijzen van de getuigen (totaal per bruidspaar: minimaal 2, maximaal 4)

Let op! Bij de melding van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap moet u de leges betalen!

U kunt maximaal 1 jaar voor uw huwelijk/partnerschap en minimaal 14 dagen voor uw huwelijk/partnerschap een melding doorgeven.

Het is mogelijk, dat bij uitzonderingen (verblijfsvergunningen, aanleveren documenten) geen digitale melding gedaan kan worden. U dient dan contact op te nemen met ons. Bent u in het buitenland woonachtig? De aangifte loopt dan via bureau Landelijke Taken den Haag. Vraag bij ons informatie over de aan te leveren stukken.

Indien er buitenlandse documenten aangeleverd moeten worden, adviseren wij u hiermee op tijd te beginnen. Neem tijdig contact met ons op over welke documenten er aangeleverd moeten worden en waar deze aan moeten voldoen. Indien de documenten niet in orde zijn, kunnen wij helaas het huwelijk geen doorgang laten vinden.

Huwelijkssluiting

U kunt zelf de datum, het tijdstip en de gemeente kiezen. Wilt u een formele of juist een vlotte toespraak? Wilt u live muziek op de achtergrond? Neemt de fotograaf een leuke groepsfoto? Of zijn er bruidskinderen die een speciale rol hebben?

Als u trouwt in de gemeente Neder-Betuwe staan uw wensen centraal. De plechtigheid stemmen we zoveel mogelijk op uw wensen af, het is uw dag! Samen met de trouwambtenaar, de Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (Babs), bespreekt u hoe de inhoud van de huwelijkssluiting eruit gaat zien. De voltrekking zal ongeveer 30 minuten duren. U kunt niet langer dan 1 jaar voor uw huwelijksdatum uw huwelijk vastleggen.

Omzetting partnerschap naar huwelijk

U kunt een partnerschap omzetten in een huwelijk. U kunt uw omzetting van een partnerschap naar een huwelijk online regelen. Het is niet mogelijk om een huwelijk om te zetten in een partnerschap. Houdt u rekening met de volgende voorwaarden bij de omzetting:

 • u gaat niet in ondertrouw
 • na de omzetting is er sprake van een huwelijk
 • de omzetting vindt plaats zonder getuigen
 • u geeft tijdens de omzetting niet het "ja-woord" . Vaak wordt dit wel gedaan in overleg met de trouwambtenaar, maar dit heeft formeel geen betekenis.

Nieuw huwelijksvermogensrecht: beperkte gemeenschap van goederen

Wat is er veranderd?

Valt bijvoorbeeld een studieschuld niet meer automatisch in de gemeenschap en wat gebeurt er als een van de echtgenoten tijdens het huwelijk een erfenis krijgt?

Partners die vanaf 1 januari 2018 zijn getrouwd (of een partnerschap hebben laten registreren) en geen huwelijksvoorwaarden vastleggen, zijn automatisch getrouwd of geregistreerd in de beperkte gemeenschap van goederen.

Alleen datgene beide echtgenoten gedurende het huwelijk hebben opgebouwd, zal automatisch in gemeenschap vallen. Giften en erfenissen blijven voortaan privé. Een studieschuld die aanwezig was voor het huwelijk zal buiten de gemeenschap vallen. Deze schuld zal bij een scheiding geheel voor rekening komen van de echtgenoot van wie de schuld is. Dit geldt ook als een van de echtgenoten tijdens het huwelijk een erfenis krijgt.

Het is wel van belang dat je een goede administratie bijhoudt (voor en tijdens het huwelijk). Dit kan door voor het huwelijk door een notaris je bezittingen te laten registreren. Als er geen of geen deugdelijke administratie wordt bijgehouden, dan betekent dit, dat vermogens in elkaar overvloeien en dat het onduidelijk wordt hoe (bijv. een boot) gefinancierd is. Kan bij een echtscheiding niet worden aangetoond hoe bepaalde aankopen gefinancierd zijn, dan zijn die goederen gemeenschappelijk.

Trouwen met volledige huwelijksvoorwaarden is vanaf 1 januari 2018 nog steeds mogelijk. Dit moet dan wel geregeld worden bij de notaris voorafgaand aan het huwelijk. Trouwen vanaf 1 januari 2018 met een volledige gemeenschap van goederen is ook nog steeds mogelijk. Ook dit dient voorafgaand aan het huwelijk bij een notaris te worden vastgelegd.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/trouwen-samenlevingscontract-en-geregistreerd-partnerschap/documenten/brochures/2017/06/01/trouwen-geregistreerd-partnerschap-en-samenwonen,

of op: https://www2.notaris.nl/samen-verder

Kosteloze huwelijksvoltrekking

Wilt u geen ceremonie? Dan kunt u kiezen voor een kosteloze huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie. Dat kan alleen in het gemeentehuis op maandag- en woensdagmorgen om 9.00 uur. Dit betekent dat we geen huwelijksleges berekenen. U betaalt wel de kosten van de benodigde uittreksels en eventueel een huwelijksboekje.  Omdat de ceremonie om 09.00 uur begint, wordt u verzocht ruim op tijd aanwezig te zijn. Komen jullie niet op tijd? dan moeten jullie wel de huwelijksleges betalen.

Een medewerkster van team Gemeentewinkel (Ambtenaar van de Burgerlijke Stand) voltrekt dit huwelijk. Zij houdt dan geen toespraak. De voltrekking duurt vijf tot tien minuten. Het huwelijk wordt voltrokken in een speciaal daarvoor aangewezen ruimte. Er kunnen (inclusief de trouwambtenaar) maximaal 13 personen in de trouwruimte. Meer personen laten we in deze ruimte niet toe.

Voor een gratis huwelijksvoltrekking is de voorwaarde dat één van de partners/huwelijkskandidaten ten tijde van de melding én het huwelijk staat ingeschreven en woont in de gemeente Neder-Betuwe.

Getuigen

Het is verplicht om getuigen te hebben bij een huwelijk. Dat kunnen 2, 3 of 4 getuigen zijn. Iedereen boven de 18 jaar mag getuige zijn.

Getuigen moeten een kopie van hun geldige legitimatiebewijs overleggen (liever geen rijbewijs, omdat daarin niet alle voornamen voluit worden vermeld). De ABS of BABS die het huwelijk voltrekt kan dit gebruiken om hen in de trouwzaal te identificeren.

Het is ook mogelijk om getuigen van de gemeente te nemen. Daar zijn wel leges aan verbonden.

Annulering

Mocht uw huwelijk niet doorgaan en u geeft deze annulering korter dan vier weken voor de huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie aan onze afdeling door, dan moet u rekening houden dat we annuleringskosten (ad. € 93,01 voor het jaar 2020) aan u doorberekenen. Dit geldt ook voor gratis huwelijksvoltrekkingen en partnerschapsregistraties. Indien er kosten zijn gemaakt voor een tolk (melding huwelijk) of een tolk is gereserveerd, dan dient u deze kosten alsnog te voldoen.

Een annulering dient u schriftelijk door te geven. U kunt het verzoek (samen met een kopie van uw legitimatiebewijs) sturen naar Gemeente Neder-Betuwe, team Gemeentewinkel, Postbus 20, 4043 ZG  Opheusden. U kunt dit ook in persoon doen aan de balie van de afdeling Gemeentewinkel.

Wijzigingen huwelijksafspraken

Vanaf 1 januari 2020 worden voor wijzigingen in uw huwelijksafspraak leges berekend (ad € 43,42) U moet hier denken aan het wijzigen van het huwelijkstijdstip, dag van het huwelijk, de huwelijkslocatie, het veranderen van getuigen en het (op uw verzoek) veranderen van de trouwambtenaar. Voor de eerste wijziging na de huwelijksaangifte wordt geen leges berekend. Echter alle volgende wijzigingen zijn wel leges plichtig.

Tijd

De tijd tussen ondertrouw en het huwelijk moet minimaal 14 dagen zijn. Er mag maximaal 1 jaar tussen zitten.

Tolk

Een huwelijk wordt voltrokken in de Nederlandse taal. U en uw getuigen moeten begrijpen wat er gezegd wordt. Als u de Nederlandse taal niet voldoende beheerst, dan is een tolk nodig. Zonder een tolk kan de melding en het huwelijk niet doorgaan. Het laten vertalen door een familielid of vriend is niet mogelijk.

De gemeente geeft opdracht aan het Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (tolkentelefoon) het officiële gedeelte van de huwelijksvoltrekking te vertalen. De kosten voor deze tolk, worden aan u doorberekend. Wilt u naast het officiële gedeelte ook de speech laten vertalen? Dan moet u hiervoor zelf een tolk regelen.

Gaat uw huwelijk niet door? Geeft u dit dan uiterlijk 4 weken voor het huwelijk schriftelijk (met een kopie paspoort/identiteitskaart) aan ons door. Doet u dit niet? Houdt u dan rekening met annuleringskosten voor het huwelijk én de tolk.

De hierboven vermelde informatie geldt ook voor het registreren van een partnerschap.

Huwelijkslocatie

Vroeger trouwden mensen uit de gemeente Neder-Betuwe altijd in het gemeentehuis. Dat kan nog steeds. U kunt kiezen uit de raadszaal of de oude (kleinere) trouwzaal. U kunt in de kleine gezellige zaal terecht met maximaal 12 personen (inclusief trouwambtenaar). U kunt deze ruimte alleen bespreken voor de donderdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur en de vrijdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur. Verder voor de zaterdag tussen 08.30 uur en 16.00 uur. Trouwen op zaterdagen in het gemeentehuis is alleen mogelijk met voorafgaande toestemming van het college van burgemeester en wethouders.

Wilt u niet in het gemeentehuis trouwen? Je kunt trouwen in de 8 vaste locaties, maar ook in een locatie naar keuze (eenmalige huwelijkslocatie). 

Houdt u er rekening mee dat u extra kosten moet betalen voor de huur van deze locaties.

Meer informatie en foto's over de 8 vaste  huwelijkslocaties vindt u hier.

Heeft u een vaste locatie gekozen? Bent u zeker van de datum en tijdstip? Dan maakt u eerst een afspraak met de beheerder van de trouwlocatie. Als dat is gelukt, kunt u uw melding voorgenomen huwelijk doorgeven. Bij de melding voorgenomen huwelijk, legt u de huwelijksdatum, tijd en locatie vast.

Eenmalige huwelijkslocatie

De eenmalige huwelijkslocatie moet voldoen aan de eisen van openbare orde en goede zeden. Zo is het trouwen in een kerk of in gebruik zijnde bedrijfsgebouwen niet toegestaan. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met het team Gemeentewinkel (14 0488 of burgerzaken@nederbetuwe.nl).

Trouwen in een woning is vanaf 1 januari 2020 (onder specifieke voorwaarden) toegestaan. De woning wordt voor 1 dag aangewezen als huwelijkslocatie. Hieraan voorafgaand zal eerst een toetsing plaatsvinden van de aanvullende specifieke voorwaarden voor die betreffende locatie en of een huwelijk aldaar gesloten kan worden. NB: Denkt u eraan dat voor de aanvraag legeskosten zijn verbonden (€ 505,00 leges 2020). U dient rekening te houden dat dit vermeerderd wordt met de huwelijksleges (€ 574,08 leges 2020). Voor woningen is een speciaal aanvraagformulier met de algemene voorwaarden.

Wat moet je doen als je voor een eenmalige locatie kiest?

Voor alle panden (behalve woningen) vul het volgende  aanvraagformulier eenmalige vrije huwelijkslocatie in en print het uit.  

Betreft het een woning? Dan zijn hier speciale formulieren voor: aanvraag éénmalige benoeming huwelijkslocatie (woning).

Alle partijen (beheerder, eigenaar/bewoner en bruidspaar) moeten dit formulier ondertekenen en een kopie van een geldig legitimatiebewijs bijvoegen. Zorg ervoor dat de aanvraag vier maanden voor jullie trouwdag bij het team Gemeentewinkel ontvangen is.

En dan?

Nadat alle stukken compleet zijn, nemen wij een besluit. Daarover ontvang je schriftelijke bericht. Zijn de stukken niet compleet of te laat ingediend, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

Betreft de eenmalige locatie een woonhuis, dan volgt er een controle en een nacontrole. Hierbij worden aanvullende specifieke voorwaarden opgesteld. Deze vormen een onderdeel bij het aanwijzingsbesluit.

Als de locatie is aangewezen als eenmalige huwelijkslocatie, kun je de melding voorgenomen huwelijk (de ondertrouw) indienen. Hierbij log je in met je DigiD en met de benodigde stukken (legitimatiebewijzen van jullie en de getuigen) kun je de melding voorgenomen huwelijk doen. Hierbij geef je dan aan dat je in een eenmalig aangewezen huwelijkslocatie gaat trouwen. U betaalt € 131,82 extra voor het aanvragen van een eenmalige huwelijkslocatie (als dit niet een woonhuis betreft). Voor het aanvragen van een woonhuis als eenmalige huwelijkslocatie betaalt u € 505,00. In beide gevallen wordt dit verhoogd met de huwelijksleges.

NB: De legeskosten gelden voor het in behandeling nemen van deze aanvragen. Indien u, tijdens de procedure beslist van de aanvraag af te zien, of de aanvraag wordt niet toegekend, worden de legeskosten niet terug betaald.

 

Trouwambtenaren

Als u bij ons een afspraak heeft gemaakt voor uw huwelijk of geregistreerd partnerschap zoekt de medewerker van team Gemeentewinkel een trouwambtenaar voor uw ceremonie. Iemand die graag een bijdrage wil leveren om uw huwelijksdag tot een geslaagde dag te maken. U kunt via de digitale melding voorgenomen huwelijk/partnerschap wel uw voorkeur voor een trouwambtenaar aangeven. Het is echter niet zeker dat deze trouwambtenaar uw huwelijk gaat voltrekken. Indien u niet de ambtenaar van uw keuze kunt selecteren, dan houdt dat in dat deze niet beschikbaar is. In dat geval adviseren wij u om een andere trouwambtenaar te kiezen.

Bij ons zijn 9 trouwambtenaren in dienst. Ongeveer een maand voor uw huwelijksvoltrekking neemt de trouwambtenaar contact met u op. U kunt dan nader kennismaken en uw wensen met hem of haar bespreken.

Informatie over de trouwambtenaren vindt u hier.

Trouwambtenaar voor één dag

Wilt u dat iemand anders uw huwelijk leidt? Neem dan minimaal 4 maanden voor uw huwelijk contact met ons op. U hoort dan van ons wat u nog voor deze speciale trouwambtenaar moet regelen. Het kost € 245,31 of € 254,45 extra (leges 2020) wanneer u deze trouwambtenaar voor één dag regelt. De huwelijksdatum moet bij ons bekend zijn en de melding (ondertrouw) dient geregeld te zijn. U vindt hier het aanvraagformulier voor de trouwambtenaar voor één dag (die niet ergens anders Babs is) en het aanvraagformulier voor de trouwambtenaar voor één dag (die al wél ergens anders Babs is).

Huwelijksvoltrekking open lucht

Misschien wilt u wel trouwen in de open lucht. Dat kan bij de 8 locaties die de burgemeester en wethouders hebben uitgekozen. U hoeft dit niet apart aan te vragen. We vragen u wel om dit 7 dagen voor de huwelijksvoltrekking bij de trouwambtenaar aan te geven. Ook voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Gemeentewinkel.

Voorwaarden huwelijk buitenlucht

In de aangewezen huwelijkslocaties, met uitzondering van het gemeentehuis, is het mogelijk uw huwelijksvoltrekking in de buitenlucht te laten plaatsvinden.

Mocht u van deze gelegenheid gebruik willen maken, dan moet u ons dit 14 dagen voor uw huwelijksvoltrekking laten weten.

Verder dient u rekening te houden met de hieronder vermelde voorwaarden:

 • de locatie dient openbaar toegankelijk te zijn;
 • de locatie mag niet in strijd zijn met de openbare orde en veiligheid en er mag geen sprake zijn van overlast voor de omgeving;
 • de locatie moet een gebouw zijn, hieronder wordt tevens verstaan een ruimte in de openlucht behorende bij deze locatie. Voorwaarde is dat er bij slecht weer kan worden uitgeweken naar het gebouw, behorende bij die locatie, om de veiligheid van de aanwezigen, de trouwambtenaar en de bode te waarborgen;
 • bij een huwelijksvoltrekking in de openlucht behouden de gemeente Neder-Betuwe en de Babs het recht het huwelijk niet in de openlucht te sluiten als blijkt dat de veiligheid niet is gewaarborgd;
 • de gemeente Neder-Betuwe noch de Babs zijn verantwoordelijk voor de gang van zaken tijdens de huwelijksvoltrekking. Het bruidspaar en de beheerder/eigenaar blijven verantwoordelijk voor de gang van zaken tijdens de huwelijksvoltrekking;
 • door de huwelijksvoltrekking in de buitenlucht te laten plaatsvinden, verklaren het bruidspaar en de beheerder/eigenaar af te zien om de gemeente Neder-Betuwe en de Babs aansprakelijk te stellen voor enige vorm van schade die zij ondervinden tijdens deze huwelijksvoltrekking;
 • het is niet toegestaan om een huwelijk te voltrekken gelijker tijd met de inzegening van het huwelijk door een kerk- of geloofsgemeenschap;
 • bij gebruik van een huwelijkslocatie, anders dan het gemeentehuis aan de Burgemeester Lodderstraat 20 in Opheusden, geldt dat de kosten voor het gebruik van de huwelijkslocatie voor rekening van het bruidspaar zijn;
 • de eigenaar/beheerder treedt op als gastheer/gastvrouw indien dit nodig is; er is geen gemeentelijke bode aanwezig.

Huwelijksboekjes

U kunt kiezen uit verschillende huwelijksboekjes. Een boekje bestaat uit een omslag en een inleg. De omslagen en de inleggen kunnen op alle manieren gecombineerd worden.

U kunt kiezen uit de volgende huwelijksomslagen:

Trouwboekje skai blauw met gouden hoekjes
Skai blauw met hoekjes (gouden opdruk)

Trouwboekje suède rood
Suède rood (zilveren opdruk)

Trouwboekje suède blauw
Suède blauw (zilveren opdruk)

Trouwboekje suède zwart met hoekjes
Suède zwart met hoekjes (zilveren opdruk)

U kunt kiezen uit de volgende inleggen:

 • Algemeen
 • Protestant (met ruimte voor de kerkeraad om het kerkelijk huwelijk in te schrijven)
 • Rooms-katholiek (met ruimte voor de priester om het kerkelijk huwelijk in te schrijven)

Kosten

Leges gemeentehuis in Opheusden

 • Maandag- en woensdagochtend om 9.00 uur gratis
 • Maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur: € 366,78
 • Zaterdag tussen 8.30 uur en 16.00 uur: € 675,17

Overige kosten

 • Ambtelijke getuige: € 35,33
 • Uittreksel burgerlijke stand: € 13,80
 • Verklaring van huwelijksbevoegdheid: € 24,30
 • Huwelijksboekje: € 31,37
 • Wijziging in de huwelijksafspraak € 43,42
 • Annulering (binnen vier weken voor de huwelijksdatum): € 93,01. Dit geldt ook voor een gratis huwelijk/partnerschap.

U betaalt het tarief dat geldig is in het jaar van de huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie. Let op dat de tarieven elk jaar per 1 januari kunnen wijzigen.

Faciliteiten tijdens uw huwelijksceremonie in het gemeentehuis Opheusden

 • Ons gemeentehuis Opheusden is rolstoelvriendelijk
 • U heeft de mogelijkheid om muziek af te laten spelen tijdens uw huwelijksceremonie. Zorg dat u deze altijd minimaal één dag van te voren komt testen (CD-ROM)
 • Het oplaten van ballonnen is wel toegestaan (uitsluitend buiten het gemeentehuis)
 • Het strooien van confetti, rijst of ander strooisel is niet toegestaan in en rondom de gemeentelijke trouwzalen
 • Vuurwerk is niet toegestaan tijdens de huwelijksceremonie
 • Bij de gemeentelijke trouwzalen kunt u geen hapjes en drankjes serveren
 • Er worden geen dieren toegelaten m.u.v. hulphonden

 

Leges vaste locaties: kasteel Wijenburg, restaurant herberg De Engel, 't Veerhuis, Restaurant hotel Van Balveren, Ons Dorpshuis Kesteren, Molen de Zwaluw, St. Nationaal Fruitpark, zalencentrum De Vicary te Ochten

 • Maandag t/m zaterdag van 8.30 tot 20.00 uur: € 574,08
 • Feestdagen (artikel 10, onder 7 Reglement BS) van 12.00 tot 17.00 uur: € 1.082,56
 • Aanvragen eenmalige huwelijkslocatie € 131,82 (let op! Dit zijn extra leges, u betaalt ook de leges voor de locatie)

Let op: de huur van de locatie is hier niet in verrekend!

Bijzonderheden

Wilt u meer weten over trouwen in de regio? Klik op de link, dan komt u op de website www.trouweninderegio.nl. Neem ook eens een kijkje op de website www.bruiloft.nl voor nog meer informatie.

Voor het afsluiten van huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden neemt u contact op met een notaris. Meer informatie kunt u ook vinden op de website www.zozijnwenietgetrouwd.nl.

Klik hieronder voor meer informatie over:

 

Meer informatie

Heeft u nog geen antwoord op uw vraag? Neem dan contact op met team Gemeentewinkel via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.

Kijk ook bij