Horecabedrijf exploiteren

Wanneer u van plan bent een horecabedrijf op te richten of de exploitatie ervan over te nemen, hebt u hiervoor een vergunning nodig van de burgemeester.

Een horecabedrijf is een gebouw waarin tegen vergoeding (bedrijfsmatig)dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie worden bereid of verstrekt of logies wordt verstrekt. Een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar, discotheek, maar ook een buurthuis, clubhuis of kantine vallen hieronder.

De exploitatievergunning vraagt u aan bij de burgemeester via het formulier bovenaan deze pagina. U kunt ook een afspraak maken met de horeca-contactpersoon om de kans van slagen te bespreken of om gezamenlijk de formulieren in te vullen.

De aanvrager is de persoon voor wiens rekening en risico het bedrijf wordt gevoerd. Dit kan zijn de eigenaar, maar ook de bedrijfsleider of de beheerder.

Een exploitatievergunning is persoonsgebonden. Wanneer de vergunninghouder vertrekt, moet er een nieuwe vergunning worden aangevraagd door zijn of haar opvolger.

De aanvraag wordt getoetst aan het bestemmingsplan. De burgemeester weigert de vergunning wanneer het horecabedrijf niet past binnen hetgeen daarin bestemd is.

Verklaring omtrent het gedrag

Ook de persoon zelf wordt getoetst. Om die reden moet de aanvrager een Verklaring Omtrent het Gedrag overhandigen. Deze verklaring kunt u persoonlijk bij uw woongemeente aanvragen. U hebt daarvoor een vooraf ingevuld formulier van de gemeente Neder-Betuwe nodig en een geldig legitimatiebewijs (kosten €  30,05). Het benodigde formulier kunt u aanvragen via info@nederbetuwe.nl of via 14 0488.

Let op: deze eis vervalt als u tegelijktijdig een een aanvraag indient voor het verstrekken van alcohol op grond van de Drank- en Horecawet. Deze wet geeft de burgemeester namelijk de bevoegdheid om rechtstreeks informatie over personen op te vragen bij de Justitiële Documentatiedienst.

Overige regelgeving

Een horecabedrijf heeft met meer regelgeving te maken, informatie hierover vindt u via de links:

Met een druk op de knop vindt u ook informatie over:

Kosten

Leges 2020:

  • € 196,80
  • Voor aanvragen die tegelijkertijd met een aanvraag Drank- en Horecawetvergunning worden ingediend, zijn de kosten € 158,06.

Meenemen

  • kopie geldig legitimatiebewijs
  • plattegrond horecabedrijf (alleen bij oprichting nieuwe horecalocaliteit)
  • huur-/pachtovereenkomst of eigendomsbewijs
  • verklaring omtrent het gedrag (max. 3 maanden voor de aanvraag afgegeven)
  • Ingevuld vragenformulier Wet Bibob (PDF, 181kb). Meer informatie hierover leest u in de folder Wet Bibob (PDF, 110kb).

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij team Vergunningverlening & Handhaving via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.

Kijk ook bij