Geheimhouding persoonsgegevens

U kunt bij de gemeente een schriftelijk verzoek indienen om geen persoonsgegevens te verstrekken aan particuliere instellingen of burgers.

Wat is de BRP?

De BRP is de basisregistratie personen en is de huidige vorm van de bevolkingsadministratie. De persoonsgegevens van alle inwoners van Nederland staan in de BRP geregistreerd. Van iedere inwoner van Nederland bestaat in de BRP een persoonslijst. Deze persoonslijst bevat de belangrijkste algemene persoonsgegevens en de daarop aangebrachte wijzigingen (naam, geboorte, adres, huwelijk, kinderen, overlijden).

Het bijhouden van de BRP is een taak van de gemeenten en geregeld in de Wet BRP. Gemeenten wisselen onderling persoonsgegevens met elkaar uit, bijvoorbeeld als u naar een andere gemeente verhuist. De verstrekking van persoonsgegevens uit de BRP is ook geregeld in de Wet BRP. De gegevens in de BRP worden gebruikt door overheidsinstanties en een aantal aangewezen derden. Zo wordt voorkomen dat u zelf aan overheidsinstanties elk afzonderlijk uw persoonsgegevens moet verstrekken, bijvoorbeeld bij wijzigingen in uw persoonsgegevens.

Wie maken er gebruik van de gegevens in de BRP?

Overheidsorganen

Allereerst maken allerlei gemeentelijke organisaties gebruik van de persoonsgegevens in de BRP. Maar ook andere overheidsinstanties ontvangen deze gegevens. Voorbeelden zijn: de Belastingdienst (belastingheffing en toeslagen), de Rijksdienst voor het Wegverkeer (kenteken en rijbewijsregistratie), de Sociale Verzekeringsbank (AOW, kinderbijslag), het ministerie van Justitie (strafrecht) en notarissen (erfrecht). Het gebruik van de BRP-gegevens is van belang voor een goede uitvoering van taken van deze instanties. Het is wettelijk niet mogelijk dat uw gegevens geheim blijven voor deze instanties. Welke persoonsgegevens deze afnemers krijgen is bepaald door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK). De instanties krijgen slechts de gegevens verstrekt die zij nodig hebben voor de uitvoering van hun taken.

Derden

Derden zijn alle andere instellingen of personen.

  1. Er zijn derden die door de minister van BZK zijn aangewezen om gegevens te mogen ontvangen uit de BRP. Reden hiervoor is dat deze derden een gewichtig maatschappelijk belang dienen. Voorbeelden hiervan zijn pensioenfondsen of stichtingen die zich met bevolkingsonderzoek bezig houden om ernstige ziekten vroegtijdig te kunnen ontdekken.
  2. Er zijn ook derden aangewezen door de gemeente. Dit wordt geregeld in een gemeentelijke verordening en het gaat daarbij om instellingen en personen die een gewichtig maatschappelijk belang van de gemeente dienen. Elke gemeente maakt hier zelf keuzes in. Volgens de wet BRP mag de gemeente aan zo’n derde alleen de volgende gegevens verstrekken: naam, geslacht, naam (ex-)echtgenoot/geregistreerde partner, naamgebruik, adres, gemeente van inschrijving, geboortedatum en overlijdensdatum.
  3. Naast de genoemde derden zijn er ook andere instellingen of personen die persoonsgegevens nodig hebben noodzakelijk voor de uitvoering van bepaalde wet- en regelgeving. Het gaat hier bijvoorbeeld over een faillissementscurator of een advocaat.
  4. Tot slot zijn er aanvragen door particulieren en commerciële instellingen: derden die uw gegevens vragen voor eigen gebruik (bijvoorbeeld voor een reünie) of handelsdoeleinden. Voor die verstrekking is uw voorafgaande toestemming nodig.

Kunt u verstrekking uit de BRP voorkomen?

Verstrekking aan overheidsorganen

De hiervoor genoemde verstrekkingen aan overheidsorganen zijn wettelijk geregeld en ook noodzakelijk  voor een soepel draaiende overheidsadministratie. Deze wettelijk voorgeschreven verstrekking kunt u niet voorkomen. De verstrekkingen aan derden is ook wettelijk geregeld, maar voor bepaalde derden kunt u de gemeente verzoeken om geen gegevens te verstrekken. Hieronder wordt uitgelegd wat het effect is van deze geheimhouding.

De door de minister van BZK aangewezen derden

Alleen voor de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) is geheimhouding mogelijk. De SILA is een samenwerkingsverband van kerkgenootschappen of andere genootschappen met een geestelijke grondslag. Zij houdt gegevens bij voor de ledenadministratie van de aan dit samenwerkingsverband deelnemende kerken. Deelnemers zijn: de Protestante Kerk in Nederland, de Rooms-Katholieke Kerk, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, de Oud-Katholieke Kerk, de Vrij-Katholieke Kerk en de Nieuw-Apostolische Kerk. De minister van BZK heeft bepaald welke gegevens aan de SILA verstrekt mogen worden. Bij een geheimhouding worden onder geen enkele voorwaarde gegevens aan de SILA verstrekt.

De door de gemeente aangewezen derden

Indien u heeft verzocht om geheimhouding van uw gegevens dan mag de gemeente geen verstrekking doen aan de derden die zij zelf heeft aangewezen.

De verstrekking aan derden vanwege wettelijke bepalingen

Soms bepaalt de wet dat verstrekking aan een derde toch moet worden gedaan. Een veel voorkomend voorbeeld is een verzoek van een advocaat om gegevens die nodig zijn in verband met een gerechtelijke procedure. Indien u heeft verzocht om geheimhouding dan mag de gemeente niet zomaar de verstrekking weigeren. In dat geval zal de gemeente een afweging moeten maken tussen uw (privacy)belang en het belang van de verstrekking. Bij de afweging zal de gemeente onder meer onderzoeken of de verstrekking redelijkerwijs in overeenstemming is met het doel van de aanvraag, of de gevraagde gegevens ook echt noodzakelijk zijn voor het doel, of de gegevens door de aanvrager niet op een andere wijze kunnen worden verkregen. Daarnaast gaat de gemeente na of uw privacy niet onevenredig zal worden geschaad indien tot verstrekking van gegevens wordt besloten. Voordat de gemeente besluit om uw gegevens te verstrekken, zal zij altijd eerst om uw zienswijze vragen. Tegen een voorgenomen besluit tot verstrekking kunt u bij het college van burgemeester en wethouders een bezwaar indienen.

Particuliere of commerciële verzoeken

Wanneer de gemeente een verzoek van een particulier of een commerciële instelling ontvangt om gegevens over u te verstrekken dan kan dat alleen met uw voorafgaande schriftelijke toestemming. Indien u echter een verstrekkingsbeperking heeft verzocht, zal de gemeente een verzoek van een particulier om gegevensverstrekking direct afwijzen.

Uit voorgaande blijkt, dat het niet in alle gevallen mogelijk is om verstrekking van uw gegevens te voorkomen. Omdat de geheimhouding van uw gegevens niet in alle gevallen mogelijk is, wordt formeel niet gesproken van geheimhouding, maar van verstrekkingsbeperking.

Direct regelen

U kunt uw verzoek om verstrekkingsbeperking digitaal aanvragen. U dient hierbij in te loggen met uw DigiD. Het college zal zo spoedig mogelijk aan uw verzoek voldoen. U ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging. Een verstrekkingsbeperking geldt tot het moment dat u het verzoek intrekt.

Heeft u eerder in een andere gemeente gewoond?

Het verzoek om verstrekkingsbeperking heeft alleen betrekking op uw persoonsgegevens die zijn geregistreerd in de gemeente Neder-Betuwe. Heeft u eerder in een andere gemeente gewoond, dan beschikt die gemeente ook nog over enige persoonsgegevens over u. Als u wenst dat uw vorige woongemeente(n) ook geen gegevens verstrekt, moet u aan deze gemeente(n) ook om verstrekkingsbeperking vragen. Dat zal altijd schriftelijk of aan het gemeenteloket moeten plaatsvinden. Als de verstrekkingsbeperking is geregistreerd in uw huidige woongemeente, en u verhuist nadien naar een andere gemeente, dan blijft ook in de nieuwe gemeente de verstrekkingsbeperking van kracht. U hoeft dus niet opnieuw een verzoek te doen omdat de registratie van de verstrekkingsbeperking met u 'meeverhuist'.

Meer informatie

Bent u nieuwsgierig welke overheidsorganen wettelijk recht hebben op uw persoonsgegevens? Kijk dan op de website www.wiekrijgtmijngegevens.nl

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Gemeentewinkel via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.