Bezwaarschrift indienen

Wanneer u het niet eens bent met een schriftelijk besluit (beschikking) van een bestuursorgaan van de gemeente, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Het besluit moet u persoonlijk aangaan, of u moet er specifieke belangen bij hebben.

Procedure

U kunt tegen een besluit schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken door een brief te sturen naar het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen, dit is meestal het college van burgemeester en wethouders. Verzending kan t.n.v. de commissie bezwaarschriften, Postbus 20, 4043 ZG OPHEUSDEN. U moet het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt. In het bezwaarschrift vermeldt u uw naam, adres, datum, het besluit waar u het niet mee eens bent en de reden waarom u het niet eens bent met het besluit. Vergeet niet uw bezwaarschrift te ondertekenen.

Het bezwaarschrift wordt in behandeld door een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie. Deze commissie brengt een advies uit aan het bestuursorgaan. Binnen 12 weken neemt het bestuursorgaan een beslissing op uw bezwaar. Duurt het langer, dan krijgt u daarvan schriftelijk bericht. Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar, dan kunt u hiertegen in beroep gaan.

Kosten

Het indienen van een bezwaarschrift is gratis.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Juridische Zaken via 14 0488.

Kijk ook bij

Tips

Voorlopige Voorziening aanvragen

Het gemeentebestuur wijst u erop dat ook na indiening van een bezwaarschrift en tijdens de bezwaarschriftenprocedure het besluit blijft gelden. Het kan zijn dat het besluit intussen voor u onherstelbare gevolgen heeft  U kunt in dat geval de rechter vragen het besluit op te schorten of een voorlopige maatregel te treffen. Zo’n verzoek heet een ‘Verzoek om voorlopige voorziening’. Het komt er op neer dat de rechter een speciale regeling kan treffen voor de periode dat het bezwaarschrift in behandeling is. U moet bij dit verzoek aangeven waarom u het belangrijk vindt dat het besluit niet wordt uitgevoerd.

Een verzoek om voorlopige voorziening kunt u indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem (telefoon: 088 361 2000). Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De griffie van de rechtbank informeert u hierover.