Bestemmingsplannen, inzage

Met een bestemmingsplan legt de gemeente de bestemming van gronden en gebouwen vast. Het geeft regels voor allerlei zaken, zoals huizen, straten, winkels, fabrieken, bossen e.d. Het plan geldt in principe voor 10 jaar. Het bestemmingsplan is het enige plan met betrekking tot de ruimtelijke ordening, dat rechten en plichten vastlegt. Het plan regelt waar en wat gebouwd of aangelegd mag worden en welk gebruik is toegestaan. Iedereen is dan ook aan het plan gebonden.

Een bestemmingsplan bestaat uit:

  1. 1 of meerdere verbeeldingen (bestemmingsplankaarten)
  2. Regels
  3. Toelichting

Kosten

Het inzien van de bestemmingsplannen is kosteloos.

Kopieën/afdrukken van bestemmingsplanvoorschriften of bijlagen kunnen worden verstrekt tegen vergoeding van de kosten, zoals bepaald in de tarieventabel: Per pagina op papier van A4-formaat € 0,30 / per pagina op papier van een ander formaat €0,41.

Bijzonderheden

U kunt bestemmingsplannen op afspraak inzien bij het omgevingsloket via 0344 - 579 314.

Vanaf 1 januari 2010 geldt voor nieuwe bestemmingsplannen een wettelijke verplichting om deze digitaal beschikbaar te stellen.  De bestemmingsplannen van de gemeente Neder-Betuwe  zijn in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Vergunningverlening & Handhaving via 14 0488 of omgevingsloket@nederbetuwe.nl.

Kijk ook bij