Bestemmingsplannen, herzieningen

Bij de gemeente kunt u (als burger, bedrijf of instelling) een verzoek indienen voor een herziening van het bestemmingsplan.

Een verzoek om bestemmingsplanherziening is relevant indien een omgevingsvergunning voor de activiteit bouw in strijd is met de bepalingen in het bestemmingsplan. Voordeel van een bestemmingsplanherziening boven een afwijking van het bestemmingsplan is, dat voor het betreffende perceel de bouw- en gebruiksmogelijkheden meteen worden geregeld. Bij een afwijking  van het bestemmingsplan moet voor elk bouwwerk waarvoor de afwijking niet geldt, opnieuw medewerking worden gevraagd.

De plannen moeten passen binnen het gemeentelijk, provinciaal en landelijk beleid.

Levering

De beslistermijn om medewerking te verlenen aan een herziening van het bestemmingsplan zal circa 8 weken in beslag nemen.

De procedure voor herziening van het bestemmingsplan neemt, onder andere afhankelijk van de hoeveelheid ingediende zienswijzen, minimaal 1 jaar in beslag.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) via 0344 579 314.