Alcoholvergunning

Als u in uw bedrijf of (sport)kantine alcoholhoudende dranken verstrekt, hebt u een vergunning nodig op grond van de Alcoholwet.

Voor elke vestiging is een aparte vergunning nodig. Voordat aan u een vergunning verleend wordt, controleert de gemeente of uw inrichting en de op de aanvraag vermelde personen aan alle in de Alcoholwet gestelde eisen voldoen. De aanvraag voor vergunning geldt met name voor horecabedrijven, kantines en slijterijen.

U moet een (gewijzigde) drank- en horecavergunning aanvragen als:

 • u een zaak wilt starten
 • de ondernemingsvorm wijzigt
 • als de inrichting (bouwtechnisch) wijzigt of als er bijvoorbeeld een terras wordt toegevoegd.

Wijziging leidinggevende? Dan moet u dit melden bij de gemeente. Hoe u dit doet, leest u hier.

Aanvragen

Voor het aanvragen van een alcoholvergunning gebruikt u de volgende aanvraagformulieren:

 • BEDRIJF: aanvraagformulier alcoholvergunning (PDF, 269 kb)en verklaring leidinggevende(n) (PDF, 191 kb)
 • VERENIGING/STICHTING: aanvraagformulier alcoholvergunning (PDF, 249 kb) en verklaring leidinggevende(n) (PDF, 185 kb)
  De Alcoholwet heeft bijzondere regels gesteld voor een rechtspersoon, niet zijnde een n.v. of b.v., die zich richt op activiteiten van Bij deze horecabedrijven gaat het om een ondergeschikte nevenactiviteit die geen concurrerende rol mag spelen ten opzichte van de reguliere horeca. Aan de alcoholvergunning worden beperkende voorwaarden verbonden zoals bepaald in het vergunningenbeleid horeca.
  • recreatieve
  • sportieve
  • sociaal-culturele
  • educatieve
  • levensbeschouwelijke of
  • godsdienstige aard

Horecaloket

Wanneer u de aanvraagformulieren hebt ingevuld en de benodigde bijlagen verzameld, kunt u een afspraak maken met de horecacontactpersoon voor het inleveren ervan. Voordeel hiervan is dat meteen gecontroleerd wordt of alle gegevens compleet zijn, openstaande vragen beantwoord worden en u eventueel gezamenlijk ontbrekende zaken kunt aanvullen.

Kosten

Leges 2021:

 • Vergunning: € 860,60
 • Gewijzigde vergunning na verbouwing of toevoegen terras: € 301,70
 • Melding leidinggevende: € 269,80

Bijzonderheden

Sinds 1 juli 2021 geldt de Alcoholwet. De voormalige Drank- en Horecawet is op meer punten dan alleen in naam veranderd. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid. Overigens blijft bestaand lokaal beleid op grond van de Drank- en Horecawet ook geldig na 1 juli 2021. Dat geldt ook voor eerder verleende alcoholvergunningen zolang er niets wijzigt aan de inrichting of qua ondernemingsvorm.

Wetten

Meenemen

 • (Kopie) legitimatiebewijs van alle personen die op de vergunning komen te staan en de vennoten of bestuurders (ook van verenigingen, stichtingen)
 • Huurcontract, pachtovereenkomst of eigendomsbewijs van het pand 
 • kopie verklaring Sociale Hygiëne (SVH) van alle personen die op de vergunning komen te staan (ook alle bestuurders van b.v. en vennoten van een vof). 
 • Arbeidsovereenkomsten personeel / beheerder
 • Ingevulde en ondertekende 'verklaring(en) leiddinggevende'
 • Ingevuld vragenformulier Wet Bibob (PDF, 327 kb)

Meer informatie hierover leest u in de folder Wet Bibob (PDF, 110 kb).

Voor verenigingen en stichtingen daarnaast nog: 

 • Bestuursreglement, vastgesteld en ondertekend door bestuur Tevens een kopie van de notulen van de vergadering waarin deze is vastgesteld. Een voorbeeld bestuursregelement vindt u hier (PDF, 78kb).
 • Lijst met barvrijwilligers die een (IVA)instructie verantwoord alcohol schenken hebben gevolgd.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Vergunningverlening & Handhaving via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.

Aanbevolen websites

Kijk ook bij