Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet BIBOB)

http://wetten.overheid.nl/BWBR0013798/2016-07-01