Lokale regelgeving

De gemeente stelt lokale regels op. Vaak gaat het om zogeheten ‘verordeningen’. Een verordening kunt u zien als een wet op gemeentelijk niveau. De gemeenteraad is bevoegd om verordeningen vast te stellen. In een aantal gevallen ligt deze bevoegdheid bij het college van burgemeester en wethouders.

Sommige verordeningen (bijvoorbeeld voor gemeentebelastingen) gaan over de verplichtingen die u als burger heeft, andere beschrijven welke rechten u kunt laten gelden (bijvoorbeeld de Subsidieverordening).

Gemeentelijke verordeningen zijn pas geldig als zij gepubliceerd zijn. Dit geldt ook voor een aantal andere gemeentebesluiten. U kunt dan denken aan specifieke regelingen en beleidsnotities.

Alle Neder-Betuwse regels staan online

Kijk hier voor het overzicht van Neder-Betuwse regelgeving op Overheid.nl. Al onze regelgeving vindt u op die website.

Door op die site op de naam van een regeling te klikken, kunt u de volledige regeling bekijken. Boven elke regeling staat wanneer zij is ingegaan.

Let op: een deel van de regelingen op Overheid.nl is niet meer van kracht. Als dat het geval is, staat er boven de tekst van de regeling een ‘datum uitwerkingtreding’ vermeld.

Gedelegeerde bevoegdheden raad

In landelijke wetgeving als de Gemeentewet en de Wet dualisering gemeentebestuur is vastgelegd welke bevoegdheden de gemeenteraad heeft en welke bevoegdheden het college van burgemeester en wethouders heeft. Uitgangspunt is dat de gemeenteraad de hoofdlijnen van het beleid bepaalt en het college de beleidsvoorbereiding en -uitvoering verzorgt. De raad controleert het college daarop. Desondanks zijn er nog (vaak oude) wetten die uitvoeringstaken bij de raad neerleggen. De raad kan ervoor kiezen die taken aan het college te delegeren. Dit heeft de raad vastgelegd in het Algemeen Delegatiebesluit 2015 (PDF, 76kb). Klik hier voor het overzicht van gedelegeerde bevoegdheden (PDF, 60 kb).