Vraag en antwoord

Hebt u ook een vraag over de randweg in Opheusden? Stel deze dan via het contactformulier. Wij plaatsen uw vraag met ons antwoord vervolgens op deze pagina.

Vragen over het centrum / de kern

 • Wordt het een ontsluitings- of afsluitingsprocedure? Wanneer het verkeer uit de kern verdwijnt, ontstaat er dan geen doods dorp?
  Het doel van de randweg is het verbeteren van de ontsluiting van het dorp Opheusden. Verkeer blijft in de kern komen, de ontsluiting voor winkels en wijken blijft behouden, en het doorgaande verkeer zal de randweg nemen. De weg biedt kans om het centrum aantrekklijker te maken, de functie verblijfsgebied, en het versterken van het verblijfsgebied is dan in overeenstemming met het gebruik van het centrum.
   
 • Hoe gaan de vrachtwagens van en naar AH en Aldi rijden?
  Dat ligt aan de route die de vrachtwagens gaan afleggen. Als ze na het lossen in Opheusden in de richting van Kesteren moeten, dan zullen ze waarschijnlijk via de Hamsestraat de randweg opgaan.
   
 • Wat is de toename van het verkeer in de wijk ten noorden van de Smachtkamp wanneer de Smachtkamp afgesloten wordt?
  Op basis van het verkeersmodel kan niet voor elke straat exact worden aangegeven wat er gaat gebeuren. Wel of het drukker of rustiger wordt, maar niet precies hoeveel. In het voorontwerp-Bestemmingsplan wordt hier per wijk/gebied nader op ingegaan.
   
 • Wat gaat de verkeerstoename worden door Heerenland, wanneer auto's richting nieuwe randweg gaan vanaf de wijk?
  Zoals blijkt uit pagina 16 van de haalbaarheidsstudie van RHDHV (PDF, 2,85 mb) is rekening gehouden met een aantakking vanaf Herenland. Hoe de aansluiting precies wordt is nu nog niet bekend.

Vragen over bereikbaarheid

 • Reactie op routing wanneer overgangen verdwijnen: Hoe kom ik thuis? Moet ik helemaal rondrijden?
  Het eerste deel van de Parallelweg is nu als tweerichtingsverkeer voorzien. Uitgezocht wordt wat mogelijk is qua ruimtebeslag en verkeersafwikkeling. Er wordt bovenal gezorgd voor een te handhaven veilige, vlotte situatie. Overleg hierover is nog gaande.
   
 • Fietsers van de Parallelweg, moeten die omrijden?
  Fietsverkeer kan in beide richtingen, zoals nu ook het geval is, t.o. Hamsestraat wel een lichte omrijdbeweging (nieuwe spoorwegovergang).
   
 • Hoe zit het met de vrijwillige brandweer? Bij het bedrijf aan de Bomenlaan zijn drie werknemers die bij de vrijwillige brandweer zitten. Wanneer ze naar de kazerne moeten en de overgangen zijn dicht, duurt het dan niet langer?
  Uiteraard is de inzet van de vrijwillige brandweer en de bereikbaarheid van hun kazerne van belang. Bij de realisatie van de randweg kan echter geen rekening gehouden worden met de individuele werk- en woonadressen. In zijn algemeenheid moet de bereikbaarheid vanuit alle windstreken goed zijn. De randweg is ook besproken met de veiligheidsregio. Na realisatie van de randweg kunt u vanaf het ABC-terrein over de randweg richting de Hamsestraat en dan via de Hamsestraat naar de kazerne. Deze route gaat waarschijnlijk sneller dan door het dorp.

Vragen over de randweg

 • Hoe komt de randweg eruit te zien? Hoe kom je er op? Waarom niet helemaal tweerichtingsverkeer?
  De hele randweg wordt tweerichtingsverkeer, op de eerste schets is een principeprofiel weergegeven die ook tijdens de informatieavond getoond is. Vanzelfsprekend wordt deze civieltechnisch en verkeerskundig nader bekeken en uitgewerkt. Een automobilist kan op de volgende locaties op de randweg komen: op het ABC-terrein (Bomenlaan), vanaf de Parallelweg, ten zuiden van de nieuwe overweg, op de rotonde bij West-Herenland (toekomstig), via de Hamsestraat, via de Markstraat (vanuit het zuiden) en vanaf de Tielsestraat ter hoogte van de Industrieweg.
   
 • Is de breedte van de weg gelijk aan de breedte van het voorbereidingsbesluit?
  Het voorbereidingsbesluit laat een eerste inschatting van de benodigde ruimte zien. De uitwerking geeft straks daadwerkelijk aan hoeveel benodigd is. Dit kan soms meer of soms minder zijn.
   
 • Raakt het tracé de voetbalvelden? Niet duidelijk is hoe de wijk nu ontsloten wordt naar de rotonde toe.
  Het tracé raakt de voetbalvelden niet maar blijft er buiten. In de uitwerking denken wij na hoe de ontsluiting zou kunnen lopen: dus via welke straten wordt aangesloten op de rotonde Herenland. In het model is wel uitgegaan van aantakking vanaf Herenland.
   
 • Hoe ver komt de weg richting de Hamsestraat? Hoe breed is de weg opgebouwd?
  De weg is als volgt opgebouwd: watergang, 3 meter berm, 6,5 meter weg, 3 meter berm, 3,5 meter fietspad, 3 meter berm, watergang.
   
 • Hoe komt de afslag er uit te zien bij de randweg naar de Parallelweg?
  Dit moet nog uitgewerkt worden.
   
 • Hoe zit het met het geluid van de nieuwe randweg? Komt er bijvoorbeeld een geluidswal?
  Geluid wordt nog onderzocht.
   
 • Hoe zit het met geluid bij de nieuwe rotonde (vrachtverkeer en fietsers)? Worden daar voor de omwonenden maatregelen voor getroffen?
  Onderzoek in een van de vervolgfasen moet uitwijzen of er daadwerkelijk geluidwerende voorzieningen nodig zijn. Geluidseffecten worden ter zijner tijd berekend.
   
 • Hoe zit het met de veiligheid van fietsers in combinatie met vrachtverkeer in de omgeving van de nieuwe spoorwegovergang en Parallelweg.
  De veiligheid van fietsers wordt zoveel mogelijk geborgd door fietspaden gescheiden aan te leggen van de weg (vrijliggend fietspad). Dit geldt ook voor de overweg. Hier wordt ter zijner tijd een verdere uitwerking gegeven conform de richtlijnen. Parallelweg: alleen nog bestemmingsverkeer, geringere ontmoetingskans, passeerstroken.
   
 • Worden er berekeningen gemaakt/rekening gehouden met regelgeving op gebied van fijnstof?
  Voor fijnstof geldt ook dat in een vervolgfase de onderzoeken worden uitgevoerd en/of verder worden aangescherpt.
   
 • De knip in de Parallelweg nabij Kesteren is onduidelijk: Als je (als bestemmingsverkeer) op de Parallelweg moet zijn is het toch het beste dat je via de Broekdijk er weer af kan?
  De overgang bij de Markstraat blijft behouden. Er is een aansluiting van de Parallelweg naar de nieuwe randweg die vervolgens aantakt op de Tielsestraat in de nabijheid van Tielsestraat 101 en 99. De Parallelweg blijft grotendeels eenrichtingsverkeer van oost naar west. Voor het wegvak tussen Markstraat en Broekdijk, geldt dat er een knip komt; dan moet je via de Randweg en de Markstraat of via de Broekdijk heen en terug rijden van en naar bestemmingen op dit wegvak.
   
 • De knip is onduidelijk. Wil dit zeggen dat de bewoners ter plekke niet met de auto bij hun huis kunnen komen?
  Bewoners kunnen via andere zijde bij hun huis komen; de knip geldt alleen voor bewoners van de Parallelweg ter hoogte van Markstraat en Broekdijk. Bewoners op de Parallelweg ten westen van de kruising met de Markstraat kunnen alleen westelijk de Parallelweg in en uit. Zij (huisnummers 63 tm 75) bereiken Opheusden via de Tielsestraat en Broekdijk.

Vragen over deel Parallelweg tussen Varakker en aansluiting nieuwe randweg

 • Hoe kom je aan de grond voor tweerichtingsverkeer, er is nu al weinig ruimte om auto's te laten passeren.
  De vraag is of hier grond nodig is. Wanneer dit het geval is dan moeten de benodigde gronden grotendeels nog worden verworven. In eerste instantie gebeurt dit op minnelijke basis.
   
 • Voorkeur voor tweerichtingen op de Parallelweg met passeervakken.
  Een schematische kaart zal aangeven waar het de wens is om tweerichtingsverkeer te realiseren en waar eenrichtingsverkeer. Voor nu vindt er overleg plaats over tweerichtingsverkeer op het stuk van de Parallelweg tussen de Varakker en de kruising nieuwe randweg met Parallelweg.
   
 • Mijn huis ligt nu al laag, hoe gaat het met de afwatering, geluid en trillingen etc.?
  Als het tweerichtingverkeer wordt en de weg (plaatselijk) verbreed wordt, moeten er maatregelen genomen worden als het gaat om afwatering, geluid en trilling (indien dit nodig blijkt). Doorgaand verkeer is er wel af, dus dit wordt qua geluid en trilling wellicht beter.

Overige vragen

 • Overweging om mee te nemen: Is het mogelijk om de Parallelweg vanaf de Lingebrug, richting de nieuwe randweg die nu eenrichtingsverkeer is, alleen te bestemmen voor aanwonenden?
  In eerste instantie terughoudend met het instellen van verboden en dergelijke. Als blijkt dat er een probleem is (bijvoorbeeld sluipverkeer naar randweg) kan dit altijd overwogen worden op basis van concrete tellingen waaruit de problematiek blijkt. Het is niet de verwachting dat hier sluipverkeer komt.
   
 • Is het mogelijk om twee richtingen op de Parallelweg voor aanwonenden en bestemmingsverkeer te realiseren?
  Totaal tweerichtingenverkeer is niet gewenst als er slechts een beperkte omrijdbeweging is. Ook vanwege veiligheid en bermschade is tweerichtingen niet wenselijk vanwege de breedte van het profiel. Een schematische kaart zal aangeven waar het de bedoeling is om tweerichtingsverkeer te realiseren en waar eenrichtingsverkeer. Voor nu vind er overleg plaats over tweerichtingsverkeer op het stuk van de Parallelweg tussen de Varakker en de kruising nieuwe randweg met Parallelweg.
   
 • Hoe zit het met het net aangelegde klompenpad in Opheusden?
  Een deel van het tracé van het nieuwe klompenpad verdwijnt door komst van de randweg. Wanneer het pad afgesneden wordt, dan zou er een bypass gemaakt moeten worden; het klompenpad zal dan een nieuwe routing moeten krijgen. Hier kan over nagedacht worden tijdens de inpassingssessies. Intern vindt hier ook overleg over plaats.
   
 • Is er al nagedacht over de kabels (elektra, telefoon en andere kabels die aan de bewonerskant in de weg liggen? Ook wordt binnenkort glasvezel gelegd. Het lijkt me dat de KPN en Liander onder andere het minder verstandig vinden als over hun kabels asfalt wordt gelegd.
  Inzake glasvezel gaat de UBR hun planning en werkzaamheden aanpassen, zodat een goede afstemming plaatsvindt en mogelijke knelpunten in de toekomst kunnen worden voorkomen.
   
 • Volgens de regels is de Parallelweg een weg met maximaal 60 km/h. Sommigen hebben hier lak aan en gebruiken de rechte weg toch als racebaan (personenauto's). De bomen en de zogenaamde versmallingen en verkeersheuvel hebben dus niets geholpen. Misschien een idee om de verkeersheuvels hoger te maken dat men er met een lagere snelheid overheen moet. Of de maximale snelheid aanpassen naar 50 km/h. Vervolgens wel controle laten uitvoeren door politie of camera's. Je kunt namelijk allerlei regels verzinnen maar bij geen controle werken ze niet.
  Voor wegen buiten de bebouwde kom blijft de snelheid 60 km/u. Het betreft straks alleen bestemmingsverkeer op de Parallelweg en er is dan geen doorgaand verkeer meer. Dit zal de veiligheid ten goede komen. Percelen altijd bereikbaar met de auto.
   
 • Het voorgestelde tracé is niet de beste, maar vooral ook geen toekomstgericht tracé, waarbij ook gelijk de omliggende belangen meegenomen worden. Zoals ontsluiting industrieterrein Panhuis Kesteren, ontlasting Broekdijk in Kesteren met het oog op de veiligheid en de toename van verkeer door nieuwbouw Casterhoven en de extra belasting op nieuwbouw Herenland en omwonenden. Kunt u een zuidelijke variant van het tracé in overweging nemen en voorleggen aan de raad?
  Deze zuidelijke route is op basis van de Verkenning (verkenningsstudie RHDHV) afgevallen omdat hij minder verkeer van de route via de Tielsestraat door het dorp haalt. Dit gaat in tegen het doel om de kern te ontlasten van verkeer dat niet daar hoeft te zijn. De Smachtkamp wordt daarentegen aanmerkelijk drukker. Uit de modelberekeningen (rapportage DHV en RHDHV) komt de variant West-Herenland als beste naar voren. De raad heeft de verschillende varianten dus al eerder overwogen en hier dus ook het voorbereidingsbesluit over genomen.