Milieu en Duurzaamheid

In het coalitieprogramma 2014-2018 'Samenwerken aan een vitale samenleving' van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Neder-Betuwe, is duurzaamheid een belangrijk thema. Het coalitieprogramma vormt daarmee een belangrijke aanleiding voor de duurzaamheidsvisie.

Logo duurzaam Neder-BetuweEr is een keuze gemaakt om in de duurzaamheidsvisie vijf thema's uit te werken: Energie en klimaat, Afval en grondstoffen, Groen en water, Duurzaam ondernemen en Sociale duurzaamheid. Met name de keuze voor het laatste thema geet aan dat het college en de raad expliciet kiezen om bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties een rol te geven in het duurzaamheidsbeleid van de gemeente en de kans te geven daar een eigen bijdrage aan te leveren.

Op 24 maart 2015 heeft er een raadsinformatiebijeenkomst plaatsgevonden waarbij de raad door middel van een workshop ambities voor de vijf thema's heeft geformuleerd. deze ambities zijn, samen met de ambities van het college, als basis gebruikt voor de ambities in de duurzaamheidsvisie. Op deze bijeenkomst werd de wens geuit om ook bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties uit te nodigen hun bijdrage aan het plan te leveren. Dit vormde de belangrijkste aanleiding om een informatiebijeenkomst voor bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties te organiseren. Deze bijeenkomst heeft op 10 juni 2015 plaatsgevonden. De bijeenkomst heeft een grote verscheidenheid aan ideeën en acties opgeleverd. Veel van deze ideeën en acties zijn gebruikt als input voor de inhoud van de duurzaamheidsvisie.

Met de vaststelling van dit visiedocument komt het proces van participatie in het duurzaamheidsbeleid echter niet ten einde. Een flink aantal van de voorgenomen acties moet nog verder worden uitgewerkt en om de gewenste cultuuromslag in het milieubeleid te realiseren zullen nog vele nieuwe initiatieven en acties nodig zijn. De gemeente Neder-Betuwe blijft daarom gedurende de looptijd van deze visie openstaan voor nieuwe duurzaamheidsinitiatieven en is bereid deze te faciliteren en zo mogelijk te ondersteunen.

Lees hier de volledige duurzaamheidsvisie.

Milieu

  • Atlas Leefomgeving
  • Asbest
  • Risicokaart Nederland: De Risicokaart informeert de inwoners van Gelderland over de risico's waarmee zij in hun leefomgeving kunnen worden geconfronteerd. Ook is er informatie hoe te handelen bij een een ramp of incident.

Duurzaamheid en energie

  • Energielabel verplicht bij verkoop of verhuur
  • Helpdesk Zon Gelderland
  • Zonatlas: De zonatlas laat  zien welke daken geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen en wat het opwekken en de investering van zonne-energie oplevert.
  • Klimaatatlas: Deze site bevat kaarten met de effecten op neerslag en temperatuur en laat zien wat de gevolgen voor overstromingen, hitte, bodemdaling en grondwater zijn alsook welk gevolg klimaatverandering heeft voor de natuur en de veiligheid.
  • Atlasleefomgeving: Hoe schoon is de lucht die ik inadem? Zijn er bouwplannen in mijn buurt? Wat kan ik doen om meer groen in mijn wijk te krijgen?

Overzichtspagina zonne-energie installaties

De gemeente Neder-Betuwe heeft in 2013 op haar gemeentehuis in Opheusden samen met Green Spread InEnergie BV een zonne-energie installatie gerealiseerd. Deze zal door middel van afrekening op basis van een 'niet-meer-dan-anders' tarief worden geëxploiteerd door Green Spread gedurende 15 jaar, waarna deze 'om-niet' aan de gemeente zal worden overgedragen. Dit was de eerste stap naar de verduurzaming van alle gemeentelijke daken. De gemeente heeft de doelstelling om in 2020 minimaal 50% van alle gebruikte stroom zelf op haar eigen daken op te wekken.

In 2014 zijn twee brandweerkazernes voorzien van zonnepanelen met behulp van GreenSpread en door middel van crowdfunding financiering. Begin 2015 zijn drie gemeentelijke sporthallen verduurzaamd met behulp van LED-verlichting en waarbij alle daken maximaal zijn voorzien van zonnepanelen.

Eind 2016 is het overige dakgedeelte van het gemeentehuis volgelegd met zonnepanelen. Medio 2017 staat in de planning dat de daken van de gemeentewerf in Kesteren worden vervangen en meteen worden voorzien van zonnepanelen. Net als alle andere systemen zal ook dit weer mede met behulp van crowdfunding plaatsvinden. Hierbij zal een deel worden gefinancierd ten behoeve van de Postcode-roos. Hierbij kunnen inwoners investeren in deze zonnepanelen en krijgen zo een structurele korting op hun eigen energierekening (belasting). Dit zal door de Neder-Betuwse coörporatie Rivierenstroom worden opgepakt. De gemeentewerf zal daarbij ook geen gebruik meer maken van een gasaansluiting, het gebouw zal verwarmd worden door middel van elektrische warmtepompen.

Uitgelicht