Milieu en Duurzaamheid

De gemeente Neder-Betuwe heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Op 15 september 2015 is de gemeentelijke Duurzaamheidsvisie 2016-2020 vastgesteld. De Duurzaamheidsvisie bestaat uit de onderdelen 'Energie en Klimaat', 'Afval en grondstoffen', 'Groen en water', 'Duurzaam ondernemen' en 'Sociale duurzaamheid'.

Logo duurzaam Neder-Betuwe

Met name de keuze voor het laatste thema geeft aan dat het college en de raad expliciet kiezen om bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties een rol te geven in het duurzaamheidsbeleid van de gemeente en hen de kans te geven daar een eigen bijdrage aan te leveren.

Middels een workshop met de raad zijn de ambities voor de vijf thema’s geformuleerd en samen met de ambities van het college, als basis gebruikt voor ambities in de duurzaamheidsvisie. De wens om ook bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties uit te nodigen hun bijdrage aan het plan te leveren leidde tot een informatiebijeenkomst op 10 juni 2015 voor bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. De bijeenkomst heeft een grote verscheidenheid aan ideeën en acties opgeleverd. Veel van deze ideeën en acties zijn gebruikt als input voor de inhoud van de duurzaamheidsvisie.

Het proces van participatie in het duurzaamheidsbeleid is een continu proces. De gemeente Neder-Betuwe blijft daarom gedurende de looptijd van deze visie openstaan voor nieuwe duurzaamheidsinitiatieven en is bereid deze te faciliteren en zo mogelijk te ondersteunen.

Lees hier de volledige duurzaamheidsvisie.

Subsidieregeling Klimaatactief

Klik hier voor meer informatie over de Subsidieregeling Klimaatactief.

Milieu

  • Atlas Leefomgeving
  • Asbest
  • Risicokaart Nederland: De Risicokaart informeert de inwoners van Gelderland over de risico's waarmee zij in hun leefomgeving kunnen worden geconfronteerd. Ook is er informatie hoe te handelen bij een een ramp of incident.

Duurzaamheid en energie

Overzichtspagina zonne-energie installaties

De gemeente Neder-Betuwe heeft in 2013 op haar gemeentehuis in Opheusden samen met Green Spread InEnergie BV een zonne-energie installatie gerealiseerd. Deze zal door middel van afrekening op basis van een 'niet-meer-dan-anders' tarief worden geëxploiteerd door Green Spread gedurende 15 jaar, waarna deze 'om-niet' aan de gemeente zal worden overgedragen. Dit was de eerste stap naar de verduurzaming van alle gemeentelijke daken. De gemeente heeft de doelstelling om in 2020 minimaal 50% van alle gebruikte stroom zelf op haar eigen daken op te wekken.

In 2014 zijn twee brandweerkazernes voorzien van zonnepanelen met behulp van GreenSpread en door middel van crowdfunding financiering. Begin 2015 zijn drie gemeentelijke sporthallen verduurzaamd met behulp van LED-verlichting en waarbij alle daken maximaal zijn voorzien van zonnepanelen.

Eind 2016 is het overige dakgedeelte van het gemeentehuis volgelegd met zonnepanelen. Medio 2017 staat in de planning dat de daken van de gemeentewerf in Kesteren worden vervangen en meteen worden voorzien van zonnepanelen. Net als alle andere systemen zal ook dit weer mede met behulp van crowdfunding plaatsvinden. Hierbij zal een deel worden gefinancierd ten behoeve van de Postcode-roos. Hierbij kunnen inwoners investeren in deze zonnepanelen en krijgen zo een structurele korting op hun eigen energierekening (belasting). Dit zal door de Neder-Betuwse coörporatie Rivierenstroom worden opgepakt. De gemeentewerf zal daarbij ook geen gebruik meer maken van een gasaansluiting, het gebouw zal verwarmd worden door middel van elektrische warmtepompen.

Neder-Betuwe op bezoek in het energie-neutrale Saerbeck

Op maandag 22 januari 2018 bracht een delegatie uit Neder-Betuwe een bezoek aan de Duitse gemeente Saerbeck. Een wens van de gemeenteraad en georganiseerd in samenspraak met de Neder-Betuwse Energiecoöperatie Rivierenstroom. Een inspirerende en motiverende dag om het Klimaatbeleid dat Neder-Betuwe heeft ingezet verder uit te rollen.

Saerbeck ligt zo’n 30 km van Münster en telt 7.200 inwoners. De gemeente is volledig energieneutraal en houdt zelfs ruim over. Dat lukt met een warmtecentrale voor de gemeentelijke gebouwen, met windmolens, zonnepanelen en een biocentrale. Het doel is om vanaf 2030 geen CO2 meer uit te stoten en dus klimaatneutraal te zijn. Saerbeck is al goed op weg want de uitstoot per inwoner is gedaald van 9 naar 5,5 ton CO2 per jaar. Inwoners zijn nauw betrokken bij de diverse projecten en waarvan sommige door hen zijn aangedragen. Een bijzondere rol hebben de kinderen op de scholen: zij leren van jongs af aan, elke klas op eigen niveau, hoe je energie krijgt van zon, wind en afval.

Lees hier het volledige verslag (PDF, 3,59 mb).

Archeologische beleidskaart Neder-Betuwe

Download de archeologische beleidskaarten van Neder-Betuwe via onderstaande links.