Regionale Energiestrategie Rivierenland (RES)

De RES is een strategie van de Regio Rivierenland om in onze regio duurzame energie op te wekken op basis van besparing, duurzame elektriciteit en warmte.

Neder-Betuwe maakt onderdeel uit van RES Rivierenland.

Windmolens

UITNODIGING: DENK JE MEE?

Online RES-bijeenkomst, voorjaar 2020

Wij organiseren een tussentijdse online-bijeenkomst om je te informeren over de Regionale Energie Strategie Rivierenland. (Er was een bijeenkomst voor inwoners gepland over de RES. Vanwege de coronacrisis ging deze bijeenkomst niet door.)

Komend najaar werken wij verder aan RES 1.0 en kunnen wij je hopelijk weer ontmoeten bij fysieke bijeenkomsten.

Samen onderzoeken we de mogelijkheden

Hoe kan de Neder-Betuwe bijdragen aan de 55% reductie van CO2-uitstoot in 2030? Hoe gaan we duurzame energie opwekken? Wat zijn de meest geschikte plaatsen voor zonnepanelen en windmolens? Hoe houden we rekening met de omgeving, bijvoorbeeld met agrarische grond, het landschap en netinfrastructuur?

Deze vragen heeft Regio Rivierenland (samenwerking van acht gemeenten in Rivierenland waaronder Neder-Betuwe) onderzocht in ruimteateliers in 2019. De resultaten uit deze ruimteateliers, gesprekken met experts én regionale raadsbijeenkomsten hebben geleid tot drie denkrichtingen voor wind en ontwerpprincipes voor zon. Alle opbrengsten samen komen in de Concept RES die Regio Rivierenland op 1 juni gaan inleveren.

In de online-bijeenkomst praten we je graag bij over de Concept RES en over de zaken die we moeten uitzoeken voor de RES 1.0 die we in 2021 gaan inleveren bij het Nationaal Programma RES.

Wij nodigen je van harte uit

Daarom nodigen wij je van harte uit voor het ruimteatelier, een online bijeenkomst, op:

Wanneer: woensdag 6 mei 2020

Locatie: online, Zoom-sessie

Tijd: 19.30 – 21.00, inloop 19:15 uur

Denk je mee? Meld je aan

Je kunt je voor deze bijeenkomst aanmelden via www.resrivierenland.nl/aanmelden.

Vermeld s.v.p. je naam, organisatie/bedrijf (als dat van toepassing is), telefoonnummer, met hoeveel personen je komt en of je in 2019 ook bij een ruimteatelier was.

Voor de bijeenkomst ontvang je het programma en aanmeldinstructies voor de online bijeenkomst. Je kunt nu al een eerste blik werpen op de inhoud van de Concept RES via www.resrivierenland.nl/bibliotheek/

Heb je vragen?

Neem dan contact op met Peter van den Berg via pberg@nederbetuwe.nl, (0488) 44 9828. 

Graag tot dan!

Logo RES Rivierenland

 

Meer informatie over de Regionale Energie Strategie (RES)

Waarom een RES?

In het landelijk klimaatakkoord is afgesproken om de CO2 - uitstoot te verminderen. Dit betekent dat we ons energieverbruik moeten verminderen en energie duurzaam gaan opwekken. Om dit te realiseren is Nederland in dertig energieregio’s verdeeld. In iedere regio wordt gekeken hoeveel energie zij duurzaam kunnen gaan opwekken. Neder-Betuwe maakt onderdeel uit van de RES Rivierenland. 

Regio Rivierenland maakt werk van duurzame energie

Regio Rivierenland heeft op 31 maart haar Regionale Energiestrategie (RES) in concept voorgelegd aan de colleges van de acht regiogemeenten. Hierna volgt besluitvorming in de gemeenteraden, Algemeen Bestuur Waterschap Rivierenland, Provinciale Staten en de andere RES-partners. In de Concept RES staat hoeveel duurzame energie de regio in 2030 zal opwekken. Het bod is om in elk geval 0,632 TeraWattuur  (1 teraWattuur is 1 miljard KiloWattuur) te produceren. Via alle bestaande en reeds geplande windturbines en zonnevelden (een gemiddeld huishouden verbruikt ongeveer 3.500 KiloWattuur per jaar). Met dit bod geeft de Regio Rivierenland invulling aan het landelijke Klimaatakkoord, waarin staat dat elke regio in Nederland een bijdrage levert aan duurzame energieopwekking.

Terrawatt

Wat is het bod van de concept-RES?

Het bod in de Concept RES FruitDelta Rivierenland bestaat uit 42 windmolens en een aantal  grootschalige zonnevelden van totaal 176 hectare. Van de 42 windmolens draaien er eind dit jaar al 25. Dit bod is een eerste stap. De Regio Rivierenland heeft de ambitie om het bod te verdubbelen en zo meer bij te dragen aan de doelen uit het Klimaatakkoord en ook het Gelders Energieakkoord. Hoe ze dat wil doen komt volgend jaar in de volgende versie: de RES 1.0.

Het conceptbod vindt je op de website van de RES.

Op weg naar RES 1.0

Regio Rivierenland gaat in gesprek met inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en volksvertegenwoordigers om samen de RES 1.0 op te stellen. Dat zal weer gebeuren via bijeenkomsten in alle gemeenten. Op weg naar de Concept RES zijn in alle gemeenten al bijeenkomsten gehouden. Hierin is verkend waar er in de regio mogelijkheden liggen om duurzame energie op te wekken. De ideeën die hieruit zijn voortgekomen, maken onderdeel uit van de Concept RES. De resultaten uit deze eerste ronde bijeenkomsten geven vertrouwen dat de ambities voor de RES 1.0 kunnen worden waargemaakt.

Financieel rendement voor inwoners

Inzet is ook om te zorgen dat de hele samenleving kan profiteren van de financiële opbrengsten van nieuwe wind- en zonneparken. Daarom zal er op gelet worden dat inwoners voor ten minste 50% van de nieuwe projecten kunnen mee-ontwikkelen en daarmee ook kunnen profiteren.

Samenwerking van veel partijen

Binnen de regio zetten veel verschillende partijen de schouders onder de Regionale Energiestrategie. De verantwoordelijkheid voor de RES ligt bij een speciaal ingestelde Stuurgroep RES FruitDelta Rivierenland. Hierin zitten vertegenwoordigers van de acht regiogemeenten (Neder-Betuwe, Buren, Culemborg, Maasdriel, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal, Zaltbommel), Waterschap Rivierenland, provincie Gelderland, Greenport Gelderland, Samenwerkende Woningcorporaties Rivierenland, Gebiedscoöperatie Rivierenland, Liander en VNO-NCW Rivierenland.

Wilt u de Concept RES Rivierenland lezen?

In het concept staat hoeveel er op dit moment al duurzaam wordt opgewekt door wind en zon en welke initiatieven al in ontwikkeling zijn. De gemeenteraad van Neder-Betuwe neemt op 14 mei 2020 een besluit over het concept RES bod. Het definitieve RES 1.0 bod moet uiterlijk 1 maart 2021 worden ingediend.

Wat betekent dit voor Neder-Betuwe?

In Neder-Betuwe wordt al duurzame energie opgewekt.

Windenergie

Er staan vier windmolens langs de A15 bij Echteld. Momenteel loopt een onderzoek naar een tweede windpark tussen Dodewaard en Zetten. Het zoekgebied hiervoor is ten zuiden en noorden van de A15. De gemeenten Neder-Betuwe en Overbetuwe werken samen aan het ontwikkelen van een participatieplan voor windpark Midden-Betuwe. Dit windpark kan de komende jaren worden gerealiseerd - aan beide kanten van de A15 - en moet stroom voor enkele tienduizenden huishoudens en bedrijven gaan produceren. Het participatieplan maakt duidelijk hoe inwoners kunnen meedenken en meedoen met de ontwikkeling van dit windpark.

Zonne-energie

Voor de doelstelling voor 2020 ligt het accent op aanleg van 5 zonnevelden die groen licht hebben gekregen. Inmiddels is 7,5 hectare uitgegeven bij Echteld (exclusief het project van Vattenfall.) Het zonneveld kan straks ongeveer 2000 huishoudens voorzien van energie. Uitgangspunt is ongeveer 20 hectare voor zonneparken. Keuzes over waar deze moeten komen en hoeveel ha, worden later gemaakt en in overleg met bewoners.