Voorlopig ontwerp dijkversterking Neder-Betuwe

De Waalbandijk in Neder-Betuwe wordt versterkt om aan de hoogwaterveiligheidsnormen te voldoen.

Dijken houden het water tegen, zodat mensen er veilig achter kunnen wonen, werken en recreëren. De Waalbandijk in Neder-Betuwe wordt versterkt om aan de hoogwaterveiligheidsnormen te voldoen. Waterschap Rivierenland is bijna klaar met het voorlopig ontwerp van de te versterken dijk.

In dit ontwerp staat hoe het Waterschap elk stukje dijk wil gaan versterken en hoeveel ruimte er nodig is voor de aanpassingen aan de dijk. Eigenaren van dijkwoningen en -percelen die binnen het gebied van de dijkversterking vallen, hebben hierover een brief ontvangen. Het Waterschap legt het voorlopig ontwerp de komende periode aan hen voor. Het ontwerp voor de dijkversterking is naar verwachting in het laatste kwartaal van dit jaar gereed. In 2022 wordt het totale plan voor de dijkversterking compleet gemaakt. De werkzaamheden starten in 2023.

Meer informatie

Meer en actuele informatie is te vinden op www.dijkversterkingnederbetuwe.nl. Heeft u vragen over het dijkversterkingsplan, neem dan contact op met één van de omgevingsmanagers: John Janssen (06-12991164 / john.janssen@wsrl.nl), Kees Veraa (06-18644605 / k.veraa@wsrl.nl) of Danny Witte (06-22870675 / d.witte@wsrl.nl).

Kaartje deeltrajecten

De dijk is opgedeeld in vier deeltrajecten. Telkens als het dijkontwerp van een deeltraject gereed is (volgorde van 1 naar 4), ontvangt een perceel- of woningeigenaar een informatiemap.