Beperkte stijging afvalstoffenheffing in 2022

Persbericht Avri van 16 april 2021

Het Dagelijks Bestuur van Avri heeft de begroting voor 2022 voorgelegd aan de gemeenteraden van de acht deelnemende Avri-gemeenten. Voor komend jaar stelt zij voor de afvalstoffenheffing vast te stellen op een gemiddeld tarief van €311 per huishouden. Het Dagelijks Bestuur van Avri stelt voor het tarief voor het aanbieden van elke 30 liter restafvalzak te handhaven op € 1. Naar verwachting stijgt de afvalstoffenheffing minder sterk dan het landelijk gemiddelde. Alle afvalinzamelaars in Nederland hebben te maken met stijgende kosten, zoals de verhoging van de rijksbelasting op restafval. De afgelopen jaren hebben de inwoners van Rivierenland goede resultaten bereikt met het scheiden van afval en grondstoffen door inwoners en het regionale doel van 75 kg restafval per persoon is in zicht.

Werken aan financieel herstel en betere communicatie

Het bestuur wil de stijging van de afvalstoffenheffing verder beperken door kostenreductie en vergroting van opbrengsten. Hiervoor is Avri in 2021 gestart met het programma Grip. Joost Reus, bestuursvoorzitter Avri: “Door meer waarde toe te voegen aan de grondstoffen die we inzamelen, zoals betere uitsortering van textiel en GFT, willen we onze opbrengsten verhogen. Daarnaast blijven we zoeken naar mogelijkheden om onze diensten zo efficiënt mogelijk aan te bieden. Hiervoor zijn we in 2021 een nieuwe koers ingeslagen. Financieel weer gezond worden en het verbeteren van communicatie met inwoners, staan centraal in deze koers.”

Stabiel tarief per 30 liter restafvalzak per huishouden

De meerderheid van de inwoners van Rivierenland doet het afval- en grondstoffen scheiden erg goed. De hoeveelheid restafval is ook nu weer ook fors gedaald: van 100 kg per jaar per inwoner in 2019 naar 82 kg eind 2020. Een daling van 18% ondanks corona. Hierdoor blijven de Avri-gemeenten voorlopen op de landelijke ontwikkeling en willen zij zich de komende jaren vooral blijven richten op het verbeteren van de kwaliteit van de ingezamelde grondstoffen. Het tarief voor het aanbieden van 30 liter restafval blijft stabiel op 1 euro.

Sinds 2010 zijn de tarieven voor de afvalstoffenheffing in eerste instantie scherp gedaald en daarna weer sterk gestegen. En lange tijd lag het tarief van Avri ver onder het landelijk gemiddelde tarief. Nu staat Avri in de middenmoot. Met de gemiddelde stijging van 5% van de afvalstoffenheffing in 2022, blijft Avri onder de landelijke verwachte stijging van 6% en gaat het weer iets beter doen dan gemiddeld Nederland.

Gemeenteraden geven nu al mening over de begroting, eind 2021 definitief besluit over tarieven afvalstoffenheffing 2022

Het Algemeen Bestuur van Avri stelt de begroting in juli 2021 vast en neemt in december 2021 namens de gemeenten een definitief besluit over de tarieven afvalstoffenheffing voor 2022. De gemeenteraden worden nu al gevraagd om hun mening hierover te geven zodat een evenwichtig besluit genomen kan worden. Ook wordt de gemeenteraden gevraagd hun zienswijze te geven op het verwerken van de reserveringen voor de overdracht van de stortplaats in de volgende kadernota die de opmaat vormt voor de begroting 2023. Tot slot wordt de gemeenteraden gevraagd hun zienswijze te geven om een aantal mogelijkheden te onderzoeken om de afvalstoffenheffing te verlagen.