Avri sluit 2020 af met tekort van €3 miljoen

Persbericht Avri van 16 april 2021

2020 is een overgangsjaar voor Avri en de inwoners van regio Rivierenland. Een jaar waarin een aantal zaken, zoals risico’s uit het verleden, die een negatieve invloed hadden op de financiën van Avri, zijn afgehandeld. Ook kreeg de organisatie net als de rest van Nederland te maken met de coronacrisis. Ondanks de financiële tegenvallers mogen de resultaten er zijn. Zo is de hoeveelheid restafval ondanks de coronacrisis met 18% gedaald. Ook heeft Avri in opdracht van zes van de acht aangesloten gemeenten taken op het terrein IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte) en Handhaving APV naar tevredenheid uitgevoerd. Het was ook een jaar dat – misschien wel juist dankzij de coronacrisis – leidde tot grotere maatschappelijke waardering voor de medewerkers die het afval inzamelen en de openbare ruimte onderhouden. In 2019 kondigde Avri al een financieel tekort voor 2020 aan omdat de financiële buffers volledig waren verbruikt. Het jaar is afgesloten met een tekort van € 3 miljoen. Voor de dekking van dit tekort moet Avri voor €1,2 miljoen terugvallen op de deelnemende gemeenten. Avri heeft in 2020 ontwikkelingen in gang gezet om de organisatie meer toekomstgericht te maken: financieel weer gezond worden en herstel van vertrouwen van de inwoners.

Restafval daalt verder in 2020

Het overgrote deel van de inwoners scheidt afval en grondstoffen goed waardoor de hoeveelheid restafval ook in 2020, ondanks corona, is gedaald met 18%: van 100 kg per jaar per inwoner in 2019 naar 82 kg eind 2020. Hierdoor blijven de Avri-gemeenten voorlopen op de landelijke ontwikkeling en willen zij zich de komende jaren vooral blijven richten op het verbeteren van de kwaliteit van de ingezamelde grondstoffen.

Beheer openbare ruimte en Handhaving

In 2020 heeft Avri voor zes van de acht aangesloten gemeenten taken op het terrein van handhaving en IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte) uitgevoerd. Ondanks de coronacrisis, die het werk soms lastig maakte, heeft Avri voor alle opdrachtgevende gemeenten de opdrachten grotendeels op of boven de overeengekomen kwaliteitsafspraken uitgevoerd. Daarbij bleef Avri voor alle gemeenten binnen de (bijgestelde) budgetten. Vanwege de coronacrisis deden de gemeenten een groot beroep op de handhavers van Avri. Zo is er in 2020 veel werk verzet voor de veiligheidsregio. Ook vroegen gemeenten Avri om handhavingstaken uit te voeren in de openbare ruimte zoals handhaving op honden-, jeugd- en parkeeroverlast, toezicht op de Drank- en Horecawetgeving en controles op evenementen.

Stortplaats en kunststof verpakkingen

De stortplaats in Geldermalsen is al een aantal jaren geleden afgesloten. Avri had het voornemen deze in 2023 over te dragen aan de Provincie. In het laatste kwartaal van 2020 nam de Provincie het besluit de rekenrente op het doelvermogen voor het beheer van de stortplaats te verlagen. Dit besluit had grote financiële gevolgen voor Avri. Mede dankzij de bestuurlijke en ambtelijke inzet en betrokkenheid bij zowel provincie, gemeenten als Avri is het gelukt om het financiële effect voor 2020 te verkleinen van € 10 miljoen naar € 0,7 miljoen.
De financiële afwikkeling van de verwerking van kunststof verpakkingen in de jaren 2017-2019 was een andere al langer dreigende grote tegenvaller die in 2020 werkelijkheid werd. Het financiële nadeel hiervan is €0,8 miljoen.

Weerstandsvermogen verbruikt: gemeentelijke bijdrage noodzakelijk

Externe factoren zoals rijksbelasting op vuilverbranding, instortende mondiale grondstofmarkten en vervuiling van grondstoffen zorgen de laatste jaren voor forse financiële schommelingen en een stijgende afvalstoffenheffing in Nederland. In 2019 kondigde Avri al een financieel tekort voor 2020 aan omdat de financiële buffers van Avri volledig waren verbruikt. Sinds de zomer 2020 is het tekort verder opgelopen doordat meerdere risico’s zich hebben voorgedaan. Het jaar 2020 is met een negatief resultaat van € 3 miljoen afgesloten. Voor de dekking van dit tekort is een bijdrage van in totaal €1,2 miljoen van de deelnemende gemeenten nodig.

Accountant ziet verdere verbetering interne beheersing

De accountant heeft aangegeven een verdere verbetering te zien binnen de administratieve organisatie van Avri waardoor inkooprisico’s steeds beter worden beheerst. Enkele inkopen - 1,5% van de totale jaarrekening - hadden volgens een Europese aanbesteding moeten worden gedaan. Omdat de norm is dat er niet meer dan 1% van de inkopen hiervan mag afwijken, geeft de accountant een verklaring met beperking af. De betreffende inkopen komt voort uit meerjarige verplichtingen die over 2018 als onrechtmatig waren beoordeeld. De contracten die onder deze inkopen liggen, lopen volgend jaar af.