Begroting Neder-Betuwe 2021: sober maar sluitend

Het college van B en W heeft een sluitende Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 Neder-Betuwe gepresenteerd. Het accent ligt op bezuinigingen om de begroting sluitend te houden en in de toekomst financieel gezond te blijven.

“Door vanaf nu maatregelen te nemen, houden we de financiën in de toekomst op orde’’, aldus wethouder financiën Marien Klein. Ook in 2021 streven we ernaar samen met onze inwoners te zorgen voor het behoud van een schone, veilige en prettige leefomgeving, die kansen en voorzieningen biedt voor alle inwoners.” Neder-Betuwe kent een traditie van solide begroten en verantwoord uitgeven. COVID-19 heeft echter impact. Dat geldt voor de inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en ook de gemeentelijke organisatie. De situatie veroorzaakt onzekerheid die is terug te zien in de meerjarenbegroting.

Om de begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 sluitend te kunnen presenteren, heeft het college een aantal bezuinigingen doorgevoerd waartoe de raad in de Kadernota 2021 in juli 2020 heeft besloten, zoals uitstel van nieuw beleid dat niet op korte termijn plaats hoeft te vinden.

Wethouder Marien Klein: “Na het vaststellen van de begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 door de raad, moeten we weer keuzes maken om de begroting voor de komende jaren sluitend te krijgen, zonder dat we daarvoor al onze reserves inzetten. Dit keuzeproces loopt door tot en met de volgende kadernota 2022-2025. Deze leggen we aan de raad voor in de zomer van 2021. We zullen wel doorgaan met het uitvoeren van het Coalitieprogramma 2019 - 2022. Zo blijven we samen bouwen aan een mooi Neder-Betuwe!”

Voorkant begroting 2021

Aanbieding begroting aan de gemeenteraad

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 oktober aan de gemeenteraad van Neder-Betuwe de begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2023 aangeboden.

Deze documenten zijn in te zien op onze website (homepage/button Planning & Control Cyclus) of op afspraak in het gemeentehuis.

Raadsvergadering

Op dinsdag 10 november om 19:30 uur (en bij uitloop zo nodig ook op woensdag 11 november) vindt door de gemeenteraad behandeling plaats van deze begroting en meerjarenraming tijdens een raadsvergadering (waarschijnlijk digitaal). Eerst worden de reguliere onderwerpen behandeld. Daarna vindt behandeling van de begroting en meerjarenraming plaats. Deze vergadering is alleen via internet (live) te volgen.

Kijk voor de achterliggende stukken op onze website (homepage/button Planning & Control Cyclus).

Algemene beschouwingen

Op de gemeentepagina in Het Gemeentenieuws van 4 november en vanaf deze datum ook op onze website en sociale mediakanalen zal een samenvatting van de algemene beschouwingen van de politieke partijen in Neder-Betuwe staan.