Aankondiging onderzoek naar niet-agrarische bedrijven in buitengebied

In het najaar start een onderzoek naar de omvang en kenmerken van aanwezige solitair gelegen bedrijven in het buitengebied van Neder-Betuwe. Het onderzoek heeft als doel om vanuit de bestaande situatie een vooruitblik naar de toekomst te maken als het gaat om ruimtegebruik en ruimtebehoefte.

Onderdeel van het onderzoek is een uit te zetten enquête onder solitaire bedrijven. De reactie van de doelgroep helpt ons beter inzicht te krijgen in de vraag welke solitaire bedrijven in Neder-Betuwe voldoende uitbreidingsruimte op locatie hebben, en hoeveel uitbreidingsruimte in de toekomst nodig zou zijn voor bedrijfsgroei.

Online enquête

Verspreid gelegen solitaire bedrijven in het buitengebied van Neder-Betuwe ontvangen in het najaar 2020 een brief met een link naar een online enquête. (Hierbij gaat het niet om agrarische, toeristische en/of recreatieve bedrijven.) Solitaire vestigingen zijn bijvoorbeeld te vinden aan de dijkwegen of tussen de dorpskernen. Ze staan dus niet op bedrijventerreinen of in de dorpskernen.

In opdracht van de gemeente voert het onafhankelijk bureau BRO (advies- en ontwerpbureau voor o.m. ruimtelijke ontwikkeling, landschap en economie) de komende maanden het onderzoek uit. Met de resultaten van het onderzoek krijgen we naast meer zicht op de (toekomstige) vraag naar ruimte en de omvang, ook zicht op kenmerken en de planologisch-juridische aspecten van de solitaire bedrijven. Ook neemt BRO de lokale gebondenheid, bestemmingsplanmogelijkheden en de eventuele verplaatsingsmogelijkheden mee in het onderzoek.

Resultaten

We willen een totaalbeeld krijgen van de solitaire bedrijven uit verschillende sectoren (zoals bijvoorbeeld bouw, houtbewerking, handel, voedselproductie) in onze gemeente, die vaak al sinds oudsher in het buitengebied zijn gevestigd. BRO verzamelt en analyseert gegevens door diverse voornamelijk openbare informatiebronnen te raadplegen.

De opgehaalde informatie leggen we naast het regionale bedrijventerreinenbeleid van Regio Rivierenland. In dit beleid hebben we met andere gemeenten in de regio afspraken gemaakt over de ontwikkeling van toekomstige nieuwe werklocaties/bedrijventerreinen in onze regio.
Bedrijventerreinen zijn belangrijk voor de groei van bedrijven en behoud en groei van de werkgelegenheid in onze gemeente. Het onderzoek kan uitwijzen of aanbod en (toekomstige) vraag naar ruimte op elkaar aansluiten en waar er mogelijk vraagstukken zijn. Het kan ook helpen inzicht te geven in mogelijke oplossingen.

Meer informatie?

Neem contact op met Marielle Renee, economisch beleidsmedewerker gemeente Neder-Betuwe, via het algemene telefoonnummer 14 0488.