Openbare bekendmaking

Het Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft op 26 maart 2020 in het kader van de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) het volgende besloten:

1. De volgende ‘omgezette’ lokale regelingen vast te stellen, na bekendmaking terug te laten werken tot 1 januari 2020 en op te nemen in het Personeelshandboek voor de sector Ambulancezorg:
a. Pakket Dienstkleding, veiligheidsschoeisel en voor de functie benodigde materialen, incl. Addendum.
b. Regeling Zwangerschap en borstvoeding;
c. Regeling Melden vermoeden misstand;
d. Regeling studiefaciliteiten m.b.t. functie-opleidingen;
e. Regeling Bedrijfsfitness;
f. Uitvoeringsregeling Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden;
g. Eenzijdig wijzigingsbeding Personeelshandboek;
h. Regeling attenties en bijzondere gebeurtenissen

2. De volgende lokale regelingen per 1 januari 2020 in te trekken op dezelfde wijze als hiervoor onder 1 aangegeven:
a. Pakket dienstkleding, veiligheidsschoeisel en voor de functie benodigde materialen RAV en MKA d.d. 1 juni 2011;
b. Regeling Zwangerschap en Borstvoeding d.d. 1 oktober 2012;
c. Regeling Uitruil arbeidsvoorwaarden Cao sector Ambulancezorg d.d. 1 januari 2017;
d. Uitvoeringsregeling vergoeding reis- en verblijfkosten dienstreizen RAV en MKA d.d. 1 april 2011;
e. Regeling tegemoetkoming reiskosten woon/werkverkeer RAV en MKA d.d. 1 januari 2011;
f. Regeling Studiefaciliteiten VRGZ d.d. 1 mei 2013.

3. Hoofdstuk 8 Car-Uwo vanaf 1-1-2020 niet meer van toepassing te verklaren en de Verordening disciplinaire straffen RAV en MKA d.d. 14 oktober 2011 met terugwerkende kracht per 1-1-2020 in te trekken.

4. De lokale regeling Studiefaciliteiten m.b.t. functie-opleidingen voor de VRGZ sec. met terugwerkende kracht tot 1-1-2020 vast te stellen en op te nemen in de AVRGZ.

5. De Regeling Verklaring Omtrent Gedrag met terugwerkende kracht tot 1-1-2020 vast te stellen zowel voor de VRGZ als voor de sector Ambulancezorg en op te nemen in de AVRGZ respectievelijk Personeelshandboek sector Ambulancezorg.

Toepassing

De aanvulling is van toepassing op de werknemer met een arbeidsovereenkomst bij de Sector Ambulancezorg van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Reden

In het kader van de invoering van de Wnra per 1-1-2020 voor de sector Ambulancezorg zijn de lokale regelingen in overeenstemming gebracht met de regels uit het Burgerlijk Wetboek. De ‘nieuwe’ regelingen zijn gebaseerd op de sector cao, het BW en andere relevante wet- en regelgeving. De aanpassingen zijn technisch van aard; het woord “medewerker” wordt onder andere “werknemer” en “bevoegd gezag” wordt “werkgever”.

Tegen het genoemde besluit is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Voor een volledige inzage van de regelingen kunt u de link www.vrgz.nl/officielebekendmaking gebruiken.