Besluiten gemeenteraad 14 mei

Tijdens de raadsvergadering op 14 mei 2020, die voor het eerst digitaal werd gehouden, nam de gemeenteraad onder meer de volgende besluiten.

 • De Verordening rekenkamercommissie gemeente Neder-Betuwe 2020 is vastgesteld met nieuwe kaders.
 • De gemeenschappelijke regeling GGD Gelderland-Zuid is gewijzigd naar aanleiding van de aanbevelingen in het rapport ‘Grip krijgen op Veilig Thuis’ (2018) en een daarop ingestelde ambtelijke werkgroep. Ook een aantal wijzigingen vanwege veranderde wetgeving en de wens om een aantal zaken beter te regelen.
 • Bestemmingsplan Parallelweg 9, Opheusden is gewijzigd vastgesteld. Het maakt sloop van kassen en bijgebouwen mogelijk en uitbreiding woning met nieuw bijgebouw.
 • Bestemmingsplan Kesteren, Tielsestraat 95 (Vlastuin) is vastgesteld voor de vestiging van een landbouwmechanisatiebedrijf en de bouw van een nieuw bedrijfsgebouw.
 • Bestemmingsplan Kernen Neder-Betuwe is gewijzigd vastgesteld in verband met de functieaanduiding ‘bedrijf’ van een perceel.
 • Het advies aan Commissariaat voor de Media over aanvragen lokale omroep is om Stichting Stadsomroep Tiel aan te wijzen; overigens constateert de raad dat beide aanvragende partijen voldoen aan de criteria waaraan de raad dient te toetsen.
 • De conclusies uit het onderzoeksrapport van de rekenkamercommissie ‘Problemen voorkomen is beter dan genezen’ zijn overgenomen; aan het college is opdracht gegeven uitvoering te geven aan de in het onderzoeksrapport geformuleerde aanbevelingen.
 • Vastgesteld is de Monitor ‘Neder-Betuwe bloeit! 2019-2024’ met doelstellingen die via een amendement zijn aangepast.
 • Ingestemd is met het concept Regionale energiestrategie FruitDelta Rivierenland. Aan het college is gevraagd om in de regio te blijven pleiten voor een grotere betrokkenheid van inwoners bij de energietransitie, expliciet jongeren. Gevraagd is om de hele regio hiertoe op te roepen.
 • De Klimaatnota en lijst categorieën waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen noodzakelijk is aangepast.
 • Bestemmingsplan Kesteren, Nedereindsestraat 29 is vastgesteld. Het maakt de bouw van dertien woningen mogelijk op dit perceel nadat de restanten van de voormalige boerderij zijn gesloopt.
 • Ingestemd is met de herziening van het Regionaal Programma Werklocaties (2020-2024).
 • Beleidsrichtlijnen zijn vastgesteld voor kantoorhuisvesting op bestaande bedrijventerreinen.
 • Besloten is om het lachgasverbod aan de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) toe te voegen.
 • De raad verzocht het college om een eenmalige bijdrage van € 5.000 te verlenen ten behoeve van het dichten van het exploitatietekort van de ijsbaan die afgelopen winter (2019/2020) in Ochten is opgezet.
 • De raad heeft het college gevraagd om de waardering over te brengen aan de medewerkers en bestuurders van de gemeenschappelijke regelingen voor de inspanningen van in deze tijden van coronacrisis. Ook om de meer- en minderkosten in kaart te brengen alsmede het verzoek om al dan niet samen bij de VNG te pleiten voor compensatie van de kosten als gevolg van de coronacrisis.

Meer informatie

Meer weten over de inhoud? Kijk op www.nederbetuwe.nl (Politieke agenda/klik in kalender op de vergadering).