Perspectief Neder-Betuwe 2021-2024: evenwicht brengen

Structureel beter worden door te versoberen

De gemeente Neder-Betuwe wil met de Kadernota 2021-2024 structureel beter worden door te versoberen. In de derde kadernota van deze raadsperiode stelt het college van B en W aan de gemeenteraad een routeplan voor, om het huishoudboekje op de lange termijn op orde te brengen. Neder-Betuwe zal gaan zoeken naar mogelijkheden om sommige ambities op een later moment dan gepland uit te voeren, waarbij de gemeente de voorbereidingen gewoon zal voortzetten. De leefbaarheid in de dorpen heeft daarbij prioriteit. Investeringen in en rondom dorpshuizen gaan door.

Er wordt tijdelijk ingeteerd op reserves en de OZB wordt, naast het ongedaan maken van eerder besloten verlaging, iets verhoogd met 1,5 % (inflatiecorrectie) wat neerkomt op ongeveer 5,50 euro per jaar voor de gemiddelde huiseigenaar. Wethouder Marien Klein van Financiën: “Dit keer hebben we een sobere kadernota. We zijn voorzichtig in control maar er blijven veel onzekerheden. Wel werken we ondertussen gewoon door aan de Randweg Opheusden, MFA Dodewaard en een integraal huisvestingsplan voor het onderwijs. Neder-Betuwe heeft een buffer uit het verleden, in tijden van financiële meevallers is niet alles uitgegeven. We kijken vooruit en nemen de tijd om te kijken waar we moeten bezuinigen. Maar we gaan niet rücksichtslos snijden. We willen ook overleggen met inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven. We moeten niet blindstaren op de huidige situatie, ervaring uit voorgaande crises is dat voorbereidingen kunnen doorgaan, er komen andere tijden.”

Wethouder Marien Klein

Tegenvallers

Tegenvallers zijn er met name in de Wmo en jeugdzorg. Evenals in omliggende gemeenten stelt het Rijk aan Neder-Betuwe onvoldoende middelen beschikbaar om uitdagende taken als Wmo en jeugdzorg uit te voeren. Voor het college van B en W blijft het streven naar toegang voor iedereen tot goede jeugdzorg. Voor jeugdhulp geldt dat we in de toekomst nóg betere analyses maken welke zorg nu echt nodig is, om duurdere specialistische inzet van jeugdzorg bij (jonge) kinderen te voorkomen. Daarbij gaan we nauwer samenwerken met het onderwijs, JGZ, huisartsen, voorschoolse opvang en zorgaanbieders.

Financieel evenwicht bewaken

Wanneer (onontkoombare) nieuwe ontwikkelingen worden opgeteld en de voorgestelde ombuigingen, bezuinigingen en dekkingsvoorstellen hiervan worden afgetrokken, resteert een financiële positie met een overschot in 2021 en 2024, en een tekort in de tussenliggende jaren.

Gemeenteraad neemt besluit op 1 en 2 juli 2020

Burgemeester en wethouders hebben het Coalitieprogramma 2018 - 2022 ‘Samen bouwen aan Ruimte voor de Samenleving’ verder uitgewerkt in de Kadernota 2021 - 2024. Als de gemeenteraad de aangeboden kadernota op 1-2 juli a.s. vaststelt, worden de aangekondigde ambities en financiële consequenties in de begroting 2021 en meerjarenbegroting 2022-2024 opgenomen.

De volledige Kadernota 2021-2024 inclusief alle bijlagen kunt u downloaden via https://neder-betuwe.notubiz.nl/.