Gemeenteraad vergadert digitaal op 11 juni

Donderdagavond 11 juni om 19:30 uur is er een raadsvergadering. Thuis kunt u via livestream deze vergadering volgen.

Ga naar de homepagina van de gemeentelijke website en klik bovenaan in groene balk op Politieke agenda, daarna op ‘live’ in grijze balk.

Agenda

Op de agenda staat onder meer:

 • Ontslag vertrekkend burgerraadslid J. Klaassen (SGP)
 • Eerste wijziging verordening tijdelijke commissie voorbereiding inzet precariogelden 2020
 • Bekrachtiging geheimhouding raadsinformatiebrief grex Medel 2020
 • Bekrachtiging geheimhouding bijlage bij jaarstukken 2019Bestemmingsplan ‘Parapluherziening zonering industrielawaai bedrijventerrein Medel 2020’
 • Governanceprotocol Uitvoeringsorganisatie Breedband Rivierenland

Gemeenschappelijke regelingen

Gemeente Neder-Betuwe werkt op vele terreinen samen met andere gemeenten om gezamenlijk taken uit te voeren of beleid voor te bereiden. Dit gebeurt onder meer via zogeheten ‘gemeenschappelijke regelingen’, instellingen die door de deelnemende gemeenten worden betaald en waarvan het algemeen bestuur wordt gevormd door vertegenwoordigers uit de colleges en/of de raden.

Elk (voor)jaar worden de raden van de deelnemende gemeenten om een reactie (zienswijze) op de conceptbegroting van het komende jaar gevraagd. Elke raad kan via het indienen van een zienswijze zijn standpunt over de beleidsinhoudelijke en financiële koers voor het komende jaar kenbaar maken. Het algemeen bestuur stelt vervolgens de begroting vast en doet dit mede op basis van de zienswijzen van de raden. Of de doelen daadwerkelijk zijn bereikt, controleert de raad na afloop van het jaar aan de hand van de jaarrekening. Ook hierover kan elke raad zijn standpunt geven voordat de jaarrekening in het algemeen bestuur wordt vastgesteld.

Hamerstukken

 • Regio Rivierenland: jaarstukken 2019 en begroting 2021
 • Regionaal Archief Rivierenland: jaarstukken 2019 en begroting 2021
 • Industrieschap Medel: jaarstukken 2019 en begroting 2021
 • Uitvoeringsorganisatie Breedband Rivierenland: begroting 2020 en 2021

Bespreekstukken

 • Veiligheidsregio Gelderland-Zuid: jaarstukken 2019 en begroting 2021
 • Gelderland-Zuid: jaarstukken 2019 en begroting 2021
 • Avri: jaarstukken 2019 en begroting 2021
 • Omgevingsdienst Rivierenland: jaarstukken 2019 en begroting 2021
 • Werkzaak Rivierenland: jaarstukken 2019 en begroting 2021

Vergaderstukken

De vergaderstukken zijn elders op onze sit te vinden.