Vaststelling Grondprijzenbrief 2020

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 22 oktober 2019 op basis van het bepaalde in de nota grondbeleid hebben vastgesteld de Grondprijzenbrief 2019.

Deze grondprijzenbrief is conform de nota grondbeleid voorgelegd aan de gemeenteraad waarbij de raad in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen.

Gevolgen

Op basis van de grondprijzenbrief zijn de door de gemeente Neder-Betuwe te hanteren grondprijzen voor verkoop en verhuur voor verschillende locaties vastgesteld voor het jaar 2020.

In werking

Deze verordening treedt in werking per 1 januari 2020 en is geldig tot en met 31 december 2020.

Ter inzage

De Grondprijzenbrief is openbaar en is op te vragen bij Edwin Dijkema.

Informatie: afdeling Fysieke Pijler, Edwin Dijkema