Het Debat en Het Besluit - Raadsvergadering

Donderdag 20 februari, 19:30 uur, raadzaal

Op de agenda staat onder meer:

Het Debat

 • Monitor Neder-Betuwe bloeit! 2019-2024

Het Besluit

 • Gevolgen invoer Wet normalisering rechtspositie ambtenaren voor de griffie
 • Benoeming nieuwe wethouder en installatie
 • Wijziging vertegenwoordiging in drie gemeenschappelijke regelingen

Hamerstukken

 • Benoeming lid auditcomité
 • Benoeming lid adviescommissie bestuurlijke vernieuwing
 • Instellen tijdelijke commissie voorbereiding inzet precariogelden
 • Aanpak om kinderen en jongeren te betrekken bij gemeentepolitiek en democratie
 • Normen- en toetsingskader voor de jaarrekeningcontrole door de accountant
 • Actualisatie verordeningen, regelingen en beleidsplannen (intrekken)
 • Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020
 • Meerjarenstrategie GGD Gelderland-Zuid 2020-2023
 • Meerjarenbeleidsplan Werkzaak Rivierenland 2020-2023
 • Suppletieverzoek conventionele explosieven 2019
 • Extra werkbudget Omgevingsdienst Rivierenland
 • Verklaring van geen bedenkingen (weigeren) appartementencomplex Herenland

Bespreekstukken

 • Monitor Neder-Betuwe bloeit! 2019-2024

Volg deze raadsvergadering in het gemeentehuis of thuis

Deze raadsvergadering is openbaar. U bent van harte welkom in de raadzaal om de discussie te volgen. De achterliggende stukken zijn elders op onze website te vinden.