Besluiten van de gemeenteraad op 20 februari 2020

Tevens de benoeming van de heer M.A. Klein tot wethouder in de vacature van de heer J.W. Keuken.

-    Vastgesteld is de eerste wijziging op de Verordening werkgeverscommissie 2018 in verband met de invoering Wet normalisering rechtspositie ambtenaren voor de griffie.
-    Benoemd is de heer M.A. Klein tot wethouder in de vacature J.W. Keuken. Hierna heeft hij in handen van de voorzitter de eed afgelegd.

Benoeming M.A. Klein

-    Benoemd als plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van Regio Rivierenland is de heer N. van Wolfswinkel; de heer M.A. Klein is benoemd als plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal en als lid van het algemeen bestuur Industrieschap Medel.
-    Benoemd als lid van het auditcomité is de heer C.M. Hommersom in de plaats van de heer D.A. Waasdorp die ontslag nam als lid van dit auditcomité.
-    Benoemd als lid van de adviescommissie bestuurlijke vernieuwing is de heer J. van de Bijl; hij neemt de plaats in van de heer G. Tigelaar die stopte als burgerraadslid en dus ook van deze commissie.
-    Een tijdelijke Commissie is ingesteld ter voorbereiding op de inzet van de precariogelden; vastgesteld is de ‘Verordening tijdelijke commissie voorbereiding inzet precariogelden 2020’ en als leden zijn benoemd mevrouw Berends-Jansen en de heren Arends, Woldberg, Van der Lugt, Van Essen en Van Hattum.
-    Besloten is om de groepen 7 en 8 van de basisscholen in Neder-Betuwe de mogelijkheid te bieden jaarlijks een gastles te volgen; elk jaar in samenwerking met de middelbare scholen in de gemeente een jongerendebat te organiseren en ook een project. Verlengd voor onbepaalde tijd is het Convenant met de Jongerenraad Neder-Betuwe. De adviescommissie bestuurlijke vernieuwing en het presidium monitoren voortgang en samenhang, evalueren en stellen vóór het einde van de bestuursperiode aanbevelingen op voor de nieuwe bestuursperiode.
-    Vastgesteld is het Normen- en toetsingskader voor de jaarrekeningcontrole door de accountant.
-    Ingetrokken zijn: de Verordening gemeentelijke ombudscommissie Neder-Betuwe; Lokaal Gezondheidsbeleid 2012-2015; Verordening gemeenteraad Neder-Betuwe houdende kindgebonden financiering voorschoolse educatie Subsidieverordening Kindgebonden financiering voorschoolse educatie Gemeente Neder-Betuwe 2017; Nadere regeling initiatiefvoorstellen gemeente Neder-Betuwe; Gladheidbestrijdingsplan gemeente Neder-Betuwe 2012-2017 – deze laatst is ingetrokken gelijktijdig met de inwerkingtreding van het Beheerplan Gladheidsbestrijding 2016-2021.
-    Vastgesteld is de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Neder-Betuwe 2020.
-    Ingestemd is met de meerjarenstrategie GGD Gelderland-Zuid 2020-2023.
-    Ingesteld is met het meerjarenbeleidsplan Werkzaak Rivierenland 2020-2023.
-    Besloten is om een suppletieverzoek uit het gemeentefonds in dienen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, betreffende € 103.092,50 zijnde de kosten van onderzoek en het opruimen van conventionele explosieven in het jaar 2019.
-    Besloten is om extra benodigde middelen voor het Werkprogramma 2020 ODR structureel beschikbaar te stellen.
-    Geweigerd is om een ‘verklaring van geen bedenkingen’ af te geven voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van een appartementencomplex met 11 appartementen en het aanleggen van een uitweg in het plan Herenland (locatie Nannenbergstraat) in Opheusden.

Meer informatie

De achterliggende stukken zijn elders op onze website te vinden.