Digitale vergaderingen, beeldvormende avond en raadsvergadering

op 7 en 14 mei - live te volgen

Binnenkort vergadert de politiek van Neder-Betuwe voor het eerst digitaal. Op 7 mei is de beeldvormende avond en op 14 mei de raadsvergadering. Deze digitale vergaderingen zijn live te volgen.

Beeldvormende avond, donderdag 7 mei

Op de agenda staat onder meer: 

 • Raadsspreekuur - Inwoners en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties kunnen hun visie geven over onderwerpen die niet op deze agenda staan. Aanmelden kan tot 6 mei (12:00u) bij de griffie.
   
 • Onderzoek rekenkamercommissie ‘Problemen voorkomen is beter dan genezen’ - De rekenkamercommissie stelde een onderzoek in naar de sociaal-maatschappelijke en financiële gevolgen van schuldproblematiek. Op basis van de conclusies van het onderzoek zijn aanbevelingen geformuleerd voor de raad en het college. 
   
 • Concept-Regionale Energiestrategie FruitDelta Rivierenland - De doelstellingen uit het landelijke klimaatakkoord, komen tot 50% duurzame energie in 2030, zijn door vertaald naar alle regio’s in Nederland. Omgerekend moet dan 35 TWh duurzaam worden opgewekt. Hiervoor moet elke regio een deel bijdragen. In eerste instantie betreft dit grootschalige inzet op zon- en windenergie. De kansen die de regiogemeenten zien zijn gebundeld in dit (vooralsnog) conceptbod dat vóór 1 juni a.s. bij het Nationaal Programma RES wordt ingediend.
   
 • Aanpassen Klimaatnota -  categorieën duurzame projecten - Het college stelt voor enkele wijzigingen in de Klimaatnota uit 2018 aan te brengen. Dit voorstel heeft enerzijds betrekking op de aanpassing van de lijst van categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen noodzakelijk is en anderzijds op een aanpassing van de ruimtelijke criteria uit de klimaatnota. 
   
 • Bestemmingsplan Kesteren, Nedereindsestraat 29 - Dit bestemmingsplan beoogt om het perceel Nedereindsestraat 29 te Kesteren – waar een afgebrande voormalige boerderij staat - na sloop van de restanten te (her)ontwikkelen voor de bouw van dertien woningen. Het ontwerpbestemmingsplan lag ter inzage; er zijn twee zienswijzen ingediend. Het college stelt voor dat de raad op 14 mei 2020 het bestemmingsplan gewijzigd vaststelt. 
   
 • Bestemmingsplan Kesteren, Tielsestraat 95 (Vlastuin) - Om de vestiging van een landbouwmechanisatiebedrijf en de bouw van een nieuw bedrijfsgebouw mogelijk te maken op het perceel Tielsestraat 95 in Kesteren is een herziening van het ter plaatse geldende bestemmingsplan noodzakelijk. Omdat in het ontwerpbestemmingsplan een omissie is geconstateerd, stelt het college voor het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. 
   
 • Bestemmingsplan Parallelweg 9, Opheusden - De agrarische activiteiten (bloemteeltbedrijf) aan de Parallelweg 9 in Opheusden zijn beëindigd. Er is een initiatief ingediend voor een ruimte-voor-ruimteplan, sloop van kassen en bijgebouwen ten behoeve van de uitbreiding van het bestaande woonhuis en de oprichting van een nieuw bijgebouw, Het college stelt voor het bestemmingsplan hiertoe te wijzigen waarbij de zienswijze van beheerder Tennet van de hoogspanningsverbinding is meegenomen.
   
 • Herziening Regionaal Programma Werklocaties - Sinds 2001 maken de gemeenten in Rivierenland afspraken over de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Met de totstandkoming van het nieuwe Regionaal Programma Werklocaties is het huidige Regionale Programma Bedrijventerreinen (RPB 2016-2020) herzien. In het RPW 2020-2024 is naast programmering van nieuwe bedrijventerreinen ook aandacht voor de toekomstbestendigheid en verduurzaming van bestaande bedrijventerreinen. Het college stelt voor dat de raad op 14 mei 2020 instemt met de inhoud van deze afspraken. 
   
 • Beleidsrichtlijnen kantoorhuisvesting op bestaande bedrijventerreinen - In Neder-Betuwe bestaat behoefte aan ruimte voor kantoorhuisvesting, maar er zijn geen gebieden of locaties specifiek aangewezen voor kantoren. Dit leidt op de bedrijventerreinen tot een toenemende vraag om andere beschikbare plekken te gebruiken als kantoor. Het bestemmingsplan bedrijventerreinen staat zelfstandige kantoorvestiging op bedrijventerreinen echter niet toe. In 2019 is gestart met een pilot met als doel om in de aanloop naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet te kijken waar op de bedrijventerreinen, en onder welke voorwaarden, mogelijkheden worden gezien voor het eventueel toestaan van zelfstandige kantoren. Dit was de aanleiding om te komen tot beleidsrichtlijnen voor kantoorhuisvesting op bestaande bedrijventerreinen, waarvan het college voorstelt dat de raad deze vaststelt. 

Raadsvergadering, donderdag 14 mei

Naast nog andere onderwerpen worden bovenstaande agendapunten – tenzij in de beeldvormende avond anders besloten – behandeld in de digitale raadsvergadering van 14 mei. 

Vergaderstukken

De vergaderstukken zijn te vinden op www.nederbetuwe.nl/Politieke agenda  (kalender ‘Beeldvormende avond’ op 7 mei en later ook bij Raad op 14 mei).

Live-verbinding

Hier logt u in voor de live-verbinding (www.nederbetuwe.nl/Politieke agenda/‘live’)