Stevige ambities op solide financiële basis

Grip op geld ondanks grillige uitkering vanuit het Rijk

Voor het tweede jaar geeft het college van burgemeester en wethouders met de Begroting 2020 inhoud aan het coalitieprogramma 'Samen bouwen aan Ruimte voor de Samenleving'. Er is gelukkig weer wat ruimte voor nieuw beleid”. Maar liefst 98 procent van de wensen, geformuleerd in het uitvoeringsprogramma van de coalitie, wordt gehonoreerd in deze reële en sluitende begroting. Er ligt een stevige financiële basis onder. B en W zetten het verlagen van de belastingdruk voor inwoners voort.”

Het college biedt de begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 ter vaststelling aan de gemeenteraad aan op 8 november. Als uitgangspunt dient de Kadernota, die in juli is vastgesteld door de raad.

Wethouder Hans Keuken van Financiën is tevreden over de stevige ambities die in de begroting 2020 zijn opgenomen. “Het is een evenwichtige en rustige begroting geworden. Bijna alle wensen van de gemeenteraad komen hierin aan bod, wat natuurlijk fantastisch is. Maar tegelijk hebben we te maken met risico's die bij elkaar ruim 5 miljoen euro bedragen. Plus de grillige uitkeringen uit het Gemeentefonds, waarvan je nooit van tevoren een juiste inschatting kunt maken. Dat schept veel onzekerheid en maakt het moeilijk om op de lange termijn gedegen beleid te maken. De budgettaire ruimte om financiële tegenvallers op te vangen, is gedaald door alle voorgestelde bestedingen en investeringen. Dat is en blijft een punt van aandacht. Gelukkig ontvangen we dit jaar meer uit het Gemeentefonds, zo blijkt uit de onlangs verschenen Septembercirculaire. Het jaar 2020 in de begroting sluit af met een overschot van € 310.000 euro (exclusief verwerking van de Septembercirculaire). De weerstandsratio van 2018 bedroeg nog 4,6. Maar de geplande 1,9 voor volgend jaar is toch ruim voldoende. De gemeente houdt dus grip op haar vermogen.”

Wethouder Hans Keuken
Wethouder Hans Keuken

De strikt toegepaste begrotingsdiscipline heeft ervoor gezorgd dat de financiën op orde zijn. In vier achtereenvolgende jaren zijn er overschotten (2020: € 310.000; 2021: € 182.000; 2022: € 80.000; 2023: € 132.000 (exclusief verwerking van de Septembercirculaire). In deze begrotingsoverschotten is een begrotingsoverschot van € 100.000 inbegrepen, dat als kaderstelling is opgenomen in het coalitieprogramma. Het geraamde begrotingsoverschot van 2022 voldoet hier net niet aan.

Voortzetting ozb-verlaging

De verlaging van de onroerendezaakbelasting met 2 procent, die vanaf 2018 in gang is gezet, wordt ook in 2023 gecontinueerd. Het financiële effect van deze verlaging vanaf 2023 bedraagt € 95.000. Inwoners gaan minder onroerendzaakbelasting betalen. We sturen aan op vermindering van de lastendruk voor inwoners.

Wmo, Jeugdzorg en Participatiewet

"Na de transitie in het sociaal domein volgt nu de transformatie. Er wordt gewerkt aan een nieuw beleidsplan Wmo en Jeugd, dat in 2021 ingaat. In de eerste jaren lieten de budgetten voor de 3D's overschotten zien. Nu ontstaat er een kentering in de resultaten. De zorgkosten blijven toenemen, terwijl er onduidelijkheid is over het verloop en de omvang van de rijksbijdragen. Daarom moeten we zoveel mogelijk sturen op efficiënte bedrijfsprocessen tegen zo min mogelijk overheadkosten. Dat betekent ook kritischer kijken naar zorgaanbieders. Zoveel mogelijk zorggeld moet gaan naar de daadwerkelijke zorg."

75 jaar bevrijding

Samen met gemeenten uit de regio wil Neder-Betuwe projecten realiseren rondom het thema 75 jaar bevrijding.

Handhaving huisvesting arbeidsmigranten

Voor de uitvoering van toezicht en handhaving zijn tot en met 2022 middelen opgevoerd om illegale bewoning en verpaupering tegen te gaan.

Veiligheidsstrategie Oost-Nederland

Doel is om criminaliteit tegen te gaan en te voorkomen dat de problematiek zich verplaatst. Vanaf 2020 wordt van elke gemeente in dit gebied om een bijdrage van € 0,07 per inwoner gevraagd.

Herinrichting Dr. M. van Drielplein in Ochten

Het college stelt voor om een investeringskrediet van € 1.200.000 beschikbaar te stellen voor de openbare ruimte op het Dr. M. van Drielplein in Ochten. De provincie heeft een subsidie van € 30.000 toegekend.

Afronding herinrichting Hoofdstraat in Kesteren

Bij de revitalisering van de tweede fase van de Hoofdstraat in Kesteren wordt beplanting van A-kwaliteit aangebracht.

Uitvoering Klimaatnota

De gemeente bevordert de bewustwording en het draagvlak voor duurzaamheid en hernieuwbare energie. De Duurzaamheidsvisie, de Klimaatnota en het Gemeentelijk Rioleringsplan vragen om concrete maatregelen.

Woonvisie

In 2020 gaat de gemeente een nieuwe Woonvisie 2021-2025 opstellen. Deze wordt afgestemd met de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie wordt volgend jaar opgesteld.