Besluiten van de gemeenteraad

op 26 september

De gemeenteraad nam de volgende besluiten op 26 september 2019:
- Toegelaten als lid van de gemeenteraad Neder-Betuwe na onderzoek van de geloofsbrieven: de heer W.F. Vermeer. Hierna legt de heer Vermeer in handen van de voorzitter de eed af.

Installatie raadslid Vermeer 26-9-2019
- Ontslag is verleend aan drie burgerraadsleen die op eigen verzoek stoppen: mevrouw Roelofsen (Gemeentebelangen), de heer Van Ooijen (ChristenUnie) en de heer Tigelaar ((CDA). De heer Van Ooijen is bij dit afscheidsmoment aanwezig; de voorzitter bedankt hem voor zijn inzet en inbreng als burgerraadslid; de heer Van Ooijen spreekt een dankwoord uit. (Op de foto de heer Van Ooijen. Tekst loopt door onder foto.)

Afscheid raadslid Van Ooijen 26-9-2019
- Voor kennisgeving aangenomen: de tweede bestuursrapportage 2019.
- Ingestemd is met het Regionaal beleidsplan 2020-2023 en Regionaal risicoprofiel 2020-2023 van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en vaststelling van de zienswijze die ter kennis wordt gebracht van het algemeen bestuur.
- Vastgesteld is de zienswijze op de begrotingswijziging en bestuursrapportage 2019 van Werkzaak Rivierenland.
- Vastgesteld is de ‘Verordening op de afvoer van hemelwater Neder-Betuwe’.
- Vastgesteld is de ‘Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Breedband’.
- Vastgesteld is bestemmingsplan Waalbandijk 59, Dodewaard.
- In beslotenheid zijn de agendapunten 13a en 14 behandeld. De besluiten over deze onderwerpen zijn tot 3 oktober 2019 geheim.
- Speelruimtenota 2020-2023 ‘Bewegen, buiten zijn en elkaar ontmoeten’ is vastgesteld met dien verstande dat de inzet van een zogenoemde Playadvisor is geschrapt. De daardoor vrijgekomen middelen van € 5.000 komen nu ten goede van de voorziening. Verder is besloten dat de middelen pas besteed worden na zorgvuldige participatie door inwoners. Verder is aan het college gevraagd om bij de inrichting/omvorming van de speelplekken nadrukkelijk ook de wensen van eventuele kinderen en jongeren met een beperking uit de buurt te betrekken. Dit aspect wordt aan het slot van de looptijd van het beleidsplan geëvalueerd; de uitkomsten worden verwerkt in het beleidsplan voor de navolgende periode.