Raadsvergadering met onder meer behandeling begroting 2020

Welkom op vrijdag 8 november, 14.00 uur

Op vrijdag 8 november vergadert de gemeenteraad. Deze keer begint de vergadering al in de middag: om 14.00 uur. Tijdens deze vergadering behandelt de gemeenteraad onder meer de begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2023 en besluit daarmee welke plannen de komende jaren wel of niet worden uitgevoerd.

De rollen van de gemeenteraad en het college

De gemeenteraad heeft het zogenoemde ‘budgetrecht’. Dit houdt in dat de raad bepaalt welke bedragen aan welke ambities worden uitgegeven én welke inkomsten (uit onder meer gemeentelijke belastingen) daarvoor nodig zijn. Het belangrijkste instrument van de raad bij het uitoefenen van zijn budgetrecht is de begroting. Jaarlijks stelt de raad de begroting voor het volgende jaar vast.

Ter voorbereiding stelt het college van burgemeester en wethouders een ‘ontwerpbegroting’ op. Dit is een concept van de begroting. De gemeenteraad besluit dus uiteindelijk of deze ontwerpbegroting (geheel of gedeeltelijk) akkoord is en stelt de uiteindelijke begroting vast.

Door op 8 november de begroting 2020 vast te stellen, bepaalt de raad:

 • welke doelstellingen de gemeente in 2020 wil bereiken;
 • wat de gemeente in 2020 voor elke doelstelling gaat doen;
 • hoeveel geld daarvoor in 2020 (en ook in latere jaren) nodig is.

Volg de raadsvergadering in het gemeentehuis of thuis

Deze raadsvergadering is openbaar. U bent van harte welkom in de raadzaal om de discussie te volgen. De achterliggende stukken zijn te vinden op www.neder betuwe.nl. Kies in de groene balk op ‘Politieke agenda’/in kalender ‘RAAD’ bij 8 november. De vergadering is via liveverbinding te volgen (‘Live’).

Hier leest u de verkorte algemene beschouwingen van de zes politieke partijen die zetels hebben in de raad: SGP (8 zetels) - PvdA (3 zetels) - Gemeentebelangen (3 zetels) - CDA (2 zetels) - VVD (1 zetel) - ChristenUnie (1 zetel).

Microfoon

Agenda

Het Debat

 • Bestemmingsplan Kernen Neder-Betuwe
 • Extra budget beheer en onderhoud openbare ruimte
 • Beleidsplan huisvesting arbeidsmigranten
 • Motie over noodhulp Ambon

Het Besluit

 • Vragen(half)uurtje raadsleden
 • Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 • Presentatie boekje over werkwijze gemeenteraad
 • Afscheid de heer G. Tigelaar als burgerraadslid CDA

Hamerstukken

 • Bekrachtiging geheimhouding grondexploitaties Herenland-West en Kastanjelaan
 • Verordening adviesraad sociaal domein
 • Bestemmingsplan Fructus Dodewaard

Bespreekstukken

 • Bestemmingsplan Kernen Neder-Betuwe
 • Extra budget beheer en onderhoud openbare ruimte
 • Beleidsplan huisvesting arbeidsmigranten
 • Begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023
 • Motie over noodhulp voor Ambon