Goede vooruitzichten bouw ruim 80 huizen Fructus Dodewaard in 2020

Vaststelling bestemmingsplan ‘Fructus Dodewaard’

Op vrijdag 8 november 2019 heeft de gemeenteraad van Neder-Betuwe het bestemmingsplan Fructus Dodewaard vastgesteld. “Al jaren hangt het in de lucht en wordt er veel over gesproken. De behoefte aan woningen in Dodewaard is groot. Een veel gestelde vraag in Dodewaard is: wanneer worden er nieuwe huizen gebouwd? Ik ben er trots op nu mede te mogen delen dat we - na jaren van overleg met partners en hard werken - ervanuit mogen gaan dat de bouw van huizen op de ‘Fructuslocatie' start in de tweede helft van 2020. Ruim tachtig woningen en dat is mooi, want daaraan is grote behoefte", aldus wethouder Nees van Wolfswinkel.

Wethouder Van Wolfswinkel

Het ontwerp bestemmingsplan lag vlak voor de zomervakantie ter inzage. Nu het bestemmingsplan is vastgesteld, kan naar verwachting in de loop van volgend jaar gestart worden met de bouw van de (uiteindelijk 80) nieuwe woningen in Dodewaard.

Woningbouw nu echt nabij

Al lang is er behoefte aan nieuwe woningen in Dodewaard. De ‘Fructuslocatie’ is altijd de beoogde plek geweest waar deze gebouwd moeten worden. Eind 2017 sloegen de gemeente Neder-Betuwe en de ontwikkelaars KlokGroep, Ten Brinke en Vabo de handen ineen om woningbouw ook daadwerkelijk mogelijk te gaan maken.
Na een informatiebijeenkomst voor omwonenden en belangstellenden in december 2017, is gestart met voorbereidende werkzaamheden voor de benodigde bestemmingsplanprocedure.

Hard werken loont: ruim 80 nieuwe woningen

Hoewel overleg en voorbereidende werkzaamheden meer tijd kostten dan verwacht, is er op de achtergrond altijd hard doorgewerkt en heeft dit nu geleid tot dit mooie resultaat: de vaststelling van een bestemmingsplan dat ervoor moet zorgen dat er 80 nieuwe woningen gebouwd kunnen worden in Dodewaard. 82 eigenlijk, het bestemmingsplan maakt het ook mogelijk dat een bestaande woning aan de Matensestraat wordt vervangen door twee nieuwe.

Waar?

Fructus ligt aan de westzijde van Dodewaard tussen bestaande woonwijken en het buitengebied. De bebouwing aan de Lindenlaan en de Merelhof ligt aan de oostzijde van de locatie. Aan de westzijde vormt de Matensestraat (d.w.z. de noord-zuid gelegen zijweg met dezelfde naam) de grens.

Uitbreiding plangebied, seniorenwoningen en voorkeursplan

Bij de start van de procedure (september 2018) werd nog uitgegaan van zo’n 70 woningen. De inspraakprocedure leverde toen een aantal mooie resultaten op, onder andere deed zich de mogelijkheid voor om een extra perceel aan te kopen en te betrekken bij de plannen. Hierdoor konden 10 woningen meer worden toegevoegd aan het programma. Daarnaast bleek uit de inspraakreacties, dat er veel belangstelling is voor seniorenwoningen. Ook dat is goed opgepakt, het bestemmingsplan (en de plannen van ontwikkelaars) voorzien in een substantiële hoeveelheid levensloopbestendige woningen. Deze, en andere inspraakreacties, zijn vervolgens verwerkt in het ontwerp bestemmingsplan.

Over het (ontwerp) bestemmingsplan, dat in juni 2019 ter inzage lag, zijn een aantal zienswijzen ingediend. De gemeente en ontwikkelaars hebben getracht hier zoveel mogelijk aan tegemoet te komen (en als dat niet kon is uitgelegd waarom dat niet ging). Zo is onder meer een ontsluiting die via de Merelhof zou lopen beperkt tot een fiets-/voetgangersroute. Voor autoverkeer kan deze alleen in geval van calamiteiten gebruikt worden. Een aantal andere opmerkingen van omwonenden van de toekomstige uitbreidingswijk zullen bij de definitieve uitwerking (detaillering) van de plannen door de ontwikkelaars in samenspraak met de omwonenden worden opgepakt.

Vervolgstappen

Nu het bestemmingsplan is vastgesteld, moet het nog één keer gedurende zes weken ter inzage worden gelegd. In die periode kan beroep worden ingesteld tegen het bestemmingsplan. Als er geen beroep komt, zullen de ontwikkelaars snel de benodigde vergunningen aanvragen en starten met de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw.

De planning is als volgt:

  • bekendmaking terinzagelegging (beroepstermijn): 20 november
  • bestemmingsplan ter inzage (beroepstermijn): 21 november (2019) tot en met 2 januari (2020)
  • start verkoop van de woningen: eind 2019/begin 2020
  • start bouwrijp maken van het gebied: voorjaar 2020
  • start bouw: 2e helft 2020

De officiële bekendmaking van de terinzagelegging vindt plaats in Hét Gemeentenieuws, op de gemeentelijke website en in de Staatscourant. Maar ook via Facebook en Twitter zal de gemeente hieraan aandacht besteden.

Voor meer informatie: https://www.fructusdodewaard.nl/