Besluitenlijst gemeenteraad

Op vrijdag 8 november 2019 nam de gemeenteraad de volgende besluiten.

  • De geheimhouding is bekrachtigd die het college van burgemeester en wethouders heeft opgelegd ten aanzien van aan de raad overgelegde stukken grondexploitaties Herenland-West en Kastanjelaan. In de raadsvergadering van 12 december worden deze grondexploitaties in beslotenheid behandeld.
  • Vastgesteld is de Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Neder-Betuwe 2019. Met verbreding van Wmo-raad naar Adviesraad Sociaal Domein beschikt de gemeente over een integraal onafhankelijk adviesorgaan dat het college gevraagd en ongevraagd adviseert over het beleid binnen het sociaal domein in de gemeente Neder-Betuwe.
  • Gewijzigd vastgesteld is bestemmingsplan Fructus Dodewaard (naar aanleiding van een zienswijze). Het gaat om een gewijzigde ontsluiting van de zuidzijde van het plangebied.
  • Ingestemd is met de zienswijzennota ontwerp bestemmingsplan ‘Kernen Neder-Betuwe’; dit ter voorbereiding op de komst van de Omgevingswet.
  • Besloten is om extra benodigde middelen voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte vanaf 2019 structureel beschikbaar te stellen.
  • Vastgesteld is het Beleidsplan Huisvesting arbeidsmigranten dat het kader vormt voor gemeentelijk beleid met betrekking tot dit onderwerp. Op basis van het beleidsplan wordt een concreet uitvoeringsplan opgesteld.
  • Vastgesteld zijn de begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 na het aannemen van één amendement en drie moties. Het amendement betreft het verruimen met € 25.000 van het budget voor projectsubsidies sportstimulering in 2020, waarbij de raad een aantal voorwaarden stelt. De drie moties betreffen een onderzoek naar maatregelen om verkoop en gebruik van lachgas tegen te gaan, de wijze van de uitvoering van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en een campagne om de gemeente dementievriendelijk te maken.
  • Unaniem werd de motie aangenomen voor het doneren van € 10.000 voor noodhulp aan de Molukken.

Afscheid G. Tigelaar
Tijdens deze raadsvergadering werd officieel afscheid genomen van de heer G. Tigelaar die sinds 2014 burgerraadslid was voor het CDA.

Zakboekje van de raad
Het nieuwe zakboekje voor inwoners en maatschappelijke organisaties werd gepresenteerd. Hierin staat in het kort de werkwijze van de raad. Kijk hier voor de digitale versie of vraag een papieren exemplaar aan via de griffe, tel. 14 0488.

Wilt u meer weten over bovengenoemde onderwerpen? Kijk op op onze gemeentelijke website. Kies in de groene balk op ‘Politieke agenda’ en vervolgens in de kalender ‘RAAD’ bij 8 november.