Het Debat en Het Besluit: Raadsvergadering donderdag 9 mei 2019 om 19.30 uur

Deze raadsvergadering is openbaar. U bent van harte welkom in de raadzaal om de discussie te volgen.

De achterliggende stukken zijn elders op de gemeentelijke website te vinden. De vergadering is vanaf 19.30 uur ook te volgen via liveverbinding; klik in bovenvermelde raadsomgeving op ‘Live’.

Het Debat

Op de agenda staat onder meer:

 • Raadsvisie 2030

Begin januari 2019 hebben de raadsleden met elkaar van gedachten gewisseld over hun lange-termijnvisie op de gemeente. De wensen en ideeën zijn genoteerd onder de thema’s empathisch’, ‘verbindend’, ‘samenwerkend’, ‘utopisch’ en ‘techno’. De raad wordt nu gevraagd dit vast te stellen als Raadsvisie 2030, die vervolgens een belangrijke bouwsteen is voor de op te stellen omgevingsvisie.

 • Integraal Huisvestingsplan onderwijs 2019-2022

De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht voor de huisvesting van onderwijs. Om meer grip te hebben op de ontwikkelingen binnen onderwijshuisvesting is er in samenwerking met de schoolbesturen en de kinderopvangorganisaties een Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) opgesteld. De gemeente en de schoolbesturen kunnen met een IHP hun investeringen en exploitatieuitgaven beter op elkaar afstemmen en het geeft een meerjarig inzicht in de benodigde investeringen. De gemeenteraad wordt voorgesteld het IHP vast te stellen.

 • Algemene subsidieverordening gemeente Neder-Betuwe 2019

Voorgesteld wordt de voorliggende algemene subsidieverordening (ASV) vast te stellen. Deze geldt voor alle jaarlijks terugkerende subsidies. De ASV bepaalt dat in aparte nadere regels uitgewerkt dient te worden voor welke activiteiten subsidie verleend kan worden. Zonder nadere regels kan in principe geen structurele subsidie verleend worden. Incidentele subsidies en begrotingssubsidies vallen in principe buiten het toepassingsbereik van de ASV.

 • Verduurzaming openbare verlichting

In 2016 is begonnen met de verduurzaming van de openbare verlichting door circa 25% van het areaal te vervangen door ledverlichting. Voor de verduurzaming van de overige 75% van het areaal zijn twee opties  uitgewerkt.

 • Bestemmingsplan Waalbandijk 23a, Ochten

Er is een plan voor een dierenpension/-kennel in bestaande bebouwing aan de Waalbandijk 23a te Ochten. Op basis van de uitgevoerde omgevingsonderzoeken concludeert het college dat de ontwikkeling ruimtelijk inpasbaar is. Tegen de bestemmingsplanwijziging zijn vier zienswijzen ingediend. Het college stelt voor dat de raad het bestemmingsplan gewijzigd vaststelt.

Gemeentehuis

Het Besluit

Op de agenda staat onder meer:

 • Vragen(half)uurtje voor raadsleden
 • Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

Hamerstukken

 • Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2019

Door wijzigingen in landelijke regelgeving is het nodig een nieuwe verordening over de rechtspositie van raadsleden en burgerraadsleden vast te stellen.

 • Wijziging gemeenschappelijke regeling Werkzaak Rivierenland

De raad wordt voorgesteld toestemming te geven aan het college om de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Werkzaak Rivierenland vast te stellen.

 • Wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Rivierenland

De raad wordt voorgesteld toestemming te geven aan het college om de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) vast te stellen.

 • Bestemmingsplan ABC-Laanboomhuis

De gemeente ontwikkelt voor de laanboomsector het Agro Business Centre (ABC). Aan de hoofdontsluiting van het ABC-terrein is het Laanboomhuis voorzien. Hier is ruimte voor fysieke en virtuele handel, representatieve ontvangstruimte, scholing en innovatie voor de bedrijven op het ABC-terrein en voor de laanboomsector zelf. Met het bestemmingsplan ‘ABC-Laanboomhuis’ wordt deze ontwikkeling planologisch mogelijk gemaakt. Tevens wordt met dit bestemmingsplan een bedrijfs(verzamel)gebouw mogelijk gemaakt met parkeergelegenheid en een assortimentstuin. De raad wordt voorgesteld dit plan vast te stellen.

Bespreekstukken

 • Raadsvisie 2030*
 • Integraal Huisvestingsplan onderwijs 2019-2022*
 • Algemene subsidieverordening gemeente Neder-Betuwe 2019*
 • Verduurzaming openbare verlichting*
 • Bestemmingsplan Waalbandijk 23a, Ochten*

*Zie toelichting hierboven bij ‘Het Debat’.

 • Huisvesting arbeidsmigranten

Het college heeft gevraagd dit onderwerp te agenderen om het proces nader toe te lichten.

Personele zaken

 • Ontslagverlening en benoemingen rekenkamercommissie

De termijn van de heer Van Woerkom als voorzitter van de rekenkamercommissie eindigt per 1 juni 2019. Voorgesteld wordt het huidige lid, mevrouw Van de Plasse, per 1 juni 2019 als nieuwe voorzitter te benoemen. Om in de ontstane vacature te voorzien wordt voorgesteld dat de raad de heer Tamse per 1 juni 2019 als lid van de rekenkamercommissie benoemt.

 • Afscheid de heer C.H. van Woerkom als voorzitter rekenkamercommissie
 • Beëdiging mevrouw M.C. van de Plasse als voorzitter rekenkamercommissie
 • Beëdiging de heer M.J. Tamse als lid rekenkamercommissie
 • Beëdiging mevr. M.E. Roelofsen als raadsadviseur

De werkgeverscommissie heeft mevr. Roelofsen per 20 mei 2019 als nieuwe raadsadviseur/loco-griffier bij de griffie benoemd. Vanavond wordt zij in de raadsvergadering beëdigd.

 • Afscheid loco-griffier de heer J.M. van Neerbos

Sinds 2000 werkt dhr. Van Neerbos voor de gemeente Neder-Betuwe (en diens voorganger Echteld). Vanaf 1 september 2006 vervult hij de functie van plaatsvervangend griffier. Deze maand beëindigt hij zijn werkzaamheden.