Besluiten van de raad

van donderdag 9 mei 2019

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 9 mei 2019 nam de gemeenteraad de volgende besluiten:

 • Vaststelling nieuwe Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2019
 • Toestemming aan het college om de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Rivierenland vast te stellen
 • Vaststelling Bestemmingsplan ABC-Laanboomhuis in Opheusden
 • Vaststelling Raadsvisie 2030
 • Vaststelling Integraal Huisvestingsplan onderwijs 2019-2022
 • Vaststelling Algemene subsidieverordening gemeente Neder-Betuwe 2019
 • Vaststelling plan voor verdere verduurzaming van de openbare verlichting in de gemeente
 • Vaststelling bestemmingsplan Waalbandijk 23a, Ochten
 • Met algemene stemmen is de motie over jeugdwaardering aangenomen. Hierin is aan het college verzocht om in het op te stellen waarderingsbeleid voor inwoners, ook een vorm van waardering op te nemen voor kinderen en jongeren uit de gemeente Neder-Betuwe die een bijzondere maatschappelijke daad of prestatie hebben verricht en die daarbij een positief voorbeeld zijn voor anderen.
 • Wethouder Nees van Wolfswinkel geeft een toelichting op en de stand van zaken weer van de plannen voor huisvesting arbeidsmigranten op Park Rijk van Batouwe in Kesteren. Daarbij betrekt hij de vragen die door de raad schriftelijk en mondeling zijn gesteld
 • Eervol ontslag is verleend aan de heer C.H. van Woerkom per 1 juni 2019 als voorzitter van de Rekenkamercommissie.

De heer Van Woerkom
Namens de raad bedankt voorzitter Kottelenberg de heer Van Woerkom voor zijn werkzaamheden gedurende zes jaar als voorzitter van de Rekenkamercommissie.

 • Benoeming van mevrouw M.C van de Plasse per 1 juni 2019 als nieuwe voorzitter van de Rekenkamercommissie. Zij was lid van deze commissie.
 • Benoeming van de heer M.J. Tamse in de vacature die is ontstaan doordat mevrouw Van de Plasse voorzitter is geworden
 • Hierna is mevrouw Van de Plasse geïnstalleerd. De installatie van de heer Tamse gebeurt op een later moment.
 • Mevrouw M.E. Roelofsen is geïnstalleerd; zij werd door de werkgeverscommissie per 20 mei 2019 als nieuwe raadsadviseur/loco-griffier bij de griffie benoemd.
 • Afscheid is genomen van de heer J.M. van Neerbos die op 1 mei stopte als loco-griffier.

Joop van Neerbos
De heer Van Neerbos werd toegesproken namens de werkgeverscommissie door de heer Jan Woldberg en namens gemeenteraad door voorzitter Jan Kottelenberg. De heer Van Neerbos sprak ten slotte de raad toe en blikte daarin terug op zijn jaren bij de griffie.

In de toespraken richting scheidend loco-griffier Joop van Neerbos kwam zijn lange en trouwe staat van dienst voor de dorpen van Neder-Betuwe naar voren. Hij was wethouder in de toenmalige gemeente Dodewaard; werkzaam als hoofd van de afdeling sociale zaken en welzijn in de toenmalige gemeente Lienden; werkzaam voor de afdeling welzijn in de toenmalige gemeente Echteld en sinds de herindeling geruime tijd werkzaam voor deze afdeling in Neder-Betuwe. Kottelenberg: “Een nieuwe functie wachtte jou in 2006: plaatsvervangend griffier. Een betere kon men zich niet wensen. Iemand die het brede spectrum kent van het openbaar bestuur en in het bijzonder van deze dorpen. Je werd de secretaris van de Rekenkamercommissie, Lid van de Ondernemingsraad. Ze wisten je te vinden: de man met kennis en een standvastig karakter.”

Meer lezen? Kijk op onze gemeentelijke website.