Het Besluit - Raadsvergadering donderdag 7 maart om 19.30 uur

Deze raadsvergadering is openbaar. U bent van harte in de raadzaal om de discussie te volgen.

Op de agenda staat onder meer:

Hamerstukken

  • Normen- en toetsingskader accountantscontrole 2018 voor de jaarrekeningcontrole.
  • Benoeming accountant voor de boekjaren 2019 t/m 2021. Na aanbestedingsprocedure, waarbij het auditcomité van de raad was betrokken, wordt voorgesteld om Baker Tilly als huisaccountant te benoemen met de optie om eenmaal met een jaar te verlengen.
  • Suppletieverzoek conventionele explosieven 2018. Voorstel tot indiening van het verzoek bij het Rijk voor een tegemoetkoming voor gemaakte kosten voor de opsporing en ruiming van conventionele explosieven in 2018.
  • Bestemmingsplan ‘RWZI Dodewaard’. Het Waterschap Rivierenland is voornemens de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Dodewaard uit te breiden. Met voorliggend bestemmingsplan wordt de uitbreiding mogelijk gemaakt.
  • Grondexploitatie gemeentelijke gronden Fructus. De gemeente heeft haar grondeigendom in plan Fructus verkocht aan de ontwikkelaars in het gebied en met de ontwikkelaars afspraken gemaakt over kostenverhaal (exploitatieovereenkomst). Om de kosten en de baten te scheiden van het facilitaire project Fructus en de gemeentelijke verkoop van de grond wordt voorgesteld hiervoor een separate grondexploitatie ‘gemeentelijke gronden Fructus’ vast te stellen.
  • Ruimtelijke strategische visie. Door de gemeenten in Rivierenland is een gezamenlijke ruimtelijke strategische visie opgesteld. Het college stelt voor dat de raad hiermee instemt.

Deze raadsvergadering is openbaar. U bent van harte in de raadzaal om de discussie te volgen. De achterliggende stukken zijn elders op de site te vinden. De vergadering kunt u in de raadzaal bijwonen maar deze is vanaf 19.30 uur ook te volgen via liveverbinding; klik in bovenvermelde raadsomgeving op ‘Live’.