Besluiten van de gemeenteraad

van donderdag 7 maart.

Op donderdag 7 maart 2019 nam de gemeenteraad de volgende besluiten:

  • Vaststelling normen- en toetsingskader accountantscontrole 2018 voor de jaarrekeningcontrole 2018.
  • Vaststelling benoeming Baker Tilly N.V. te Breda tot huisaccountant voor het verlenen van accountantsdiensten voor de boekjaren 2019 t/m 2021 en met optie om met één jaar te verlengen; begrotingswijziging (nr. 4 van 2019) vastgesteld.
  • Besluit om bij het Rijk een suppletieverzoek conventionele explosieven 2018 in te dienen voor gemaakte kosten voor de opsporing en ruiming van conventionele explosieven in 2018.
  • Vaststelling bestemmingsplan ‘Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Dodewaard’ in verband met het voornemen van Waterschap Rivierenland om deze uit te breiden.
  • Vaststelling grondexploitatie ‘gemeentelijke gronden Fructus’.
  • Instemming met de Ruimtelijke Strategische Visie van de gemeenten in Regio Rivierenland; dit is een uitwerking van het ambitiedocument waarin drie te bereiken speerpunten zijn benoemd: 1) tuinbouw toonaangevend in Europa; 2) top 3 logistieke hotspot; 3) 5% omzetgroei voor recreatie en toerisme. De (afstemmings)afspraken worden verwerkt in gemeentelijk beleid en de gemeentelijke instrumenten.
  • De motie van SGP, CDA en VVD werd aangenomen met 11 stemmen voor en 7 stemmen tegen om het college te verzoeken om aan de Werkgroep Accommodatiebeleid Dodewaard te vragen met een plan te komen binnen de door de raad gestelde kaders. Indien dat onverhoopt niet het gewenste resultaat oplevert, dan is het verzoek op te inventariseren welke alternatieven mogelijk zijn en de raad hierover te informeren.
  • De motie van PvdA en Gemeentebelangen werd verworpen met 13 stemmen tegen en 6 stemmen voor om de Vitaliteitsdag Opheusden op 30 maart (en ook in andere jaren) niet in het gemeentehuis maar in de sporthal te houden.

Meer lezen over bovenstaande onderwerpen? Kijk elders op onze website.