Raadsvergadering – woensdag 3 juli

Raadzaal, 19.30 uur

Op de agenda staat onder meer:

HET DEBAT

Integrale sport- en beweegvisie
In de sport- en beweegvisie Neder-Betuwe 2019-2030 ‘Sport en bewegen verbindt Neder-Betuwe’ wordt de ambitie voor de toekomst weergegeven. Waar willen we aan werken ten aanzien van sport en bewegen en wie heeft daarin welke verantwoordelijkheid? Deze visie biedt kaders om toekomstige projecten te kunnen toetsen. Het college stelt voor dat de raad deze visie vaststelt.

Uitvoeringskader ‘Gezond opgroeien in Neder-Betuwe 2019-2024’
Het uitvoeringskader ‘Gezond opgroeien in Neder-Betuwe 2019-2024’ biedt de kaders om in de toekomst concrete projecten binnen het thema ‘Jongeren Op Gezond Gewicht’ (JOGG) te kunnen toetsen. Het college stelt voor dat de raad dit kader vaststelt.

HET BESLUIT

Hamerstukken

Aanwijzen nieuwe vertegenwoordiger in Medel

De heer W.F. Keuken heeft aangegeven zijn raadswerkzaamheden te beëindigen. Hierdoor eindigt ook zijn lidmaatschap van het algemeen bestuur van Industrieschap Medel. Voorgesteld wordt dhr. P.A.C. van Essen als zijn opvolger in het algemeen bestuur te benoemen.

Bestemmingsplan De Dreef ong. Dodewaard

In verband met de splitsing van het bedrijf van de maatschap Verwoert in twee volwaardige agrarische bedrijven, is een bestemmingsplan voorbereid voor de realisatie van een nieuw bouwperceel aan De Dreef in Dodewaard. Het plan voldoet aan de beleidsnotitie ‘Criteria nieuwe bouwpercelen’. Daarnaast voldoet het bestemmingsplan aan een goede ruimtelijke ordening. De raad wordt derhalve voorgesteld dit bestemmingsplan vast te stellen.

Hamerstukken

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie Neder-Betuwe 2019

Iedere gemeente moet bij verordening de gegevensverstrekking uit de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) regelen. Deze verordening regelt onder meer wie belast is met het beheer van de BRP, de verstrekking van gegevens uit de BRP aan binnengemeentelijke afnemers en wie toegang heeft tot de BRP. De raad wordt voorgesteld deze verordening vast te stellen.

Wijziging gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland

De gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland wordt gewijzigd als gevolg van de fusie van de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen tot West Betuwe.

Duurzaamheidsleningen en asbestsanering

De afgelopen jaren heeft de gemeente SVn-duurzaamheidsleningen ingezet om inwoners in staat te stellen woningen energiezuiniger te maken of zelf energie te gaan opwekken met zonnepanelen. Nu dit budget bijna uitgeput is biedt de provincie Gelderland aan om het gemeentelijk budget voor projecten te verdubbelen met als doel verduurzaming en tevens asbestsanering te versnellen.

Bespreekstukken

In ‘Het Debat’ is over onderstaande onderwerpen gedebatteerd. De raad is nu in de gelegenheid om besluiten te nemen.

Integrale sport- en beweegvisie

Uitvoeringskader ‘Gezond opgroeien in Neder-Betuwe 2019-2024’