Raadsvergadering – donderdag 4 juli

Raadzaal, 19.30 uur

Op de agenda staat onder meer:

HET DEBAT

Financiële verordening Neder-Betuwe 2019

In de financiële verordening stelt de raad regels vast over de financiën van de gemeente. Het college heeft geconstateerd dat de huidige financiële verordening geactualiseerd zou moeten worden. De raad wordt daarom voorgesteld deze nieuwe verordening vast te stellen.

Actualisatie nota risicomanagement en weerstandsvermogen

De Nota risicomanagement en weerstandsvermogen uit 2013 dient te worden geactualiseerd. Dit voorstel voorziet daarin. In hoofdlijnen komt de nieuwe nota overeen met het huidige beleid. Er zijn enkele wijzigingen die effect hebben op de bepaling van de omvang van de risico’s en de hoogte van de weerstandsratio.

Jaarstukken 2018

In de jaarstukken (bestaande uit het jaarverslag, de jaarrekening en de daarbij behorende accountantsverklaring en het verslag van bevindingen) legt het college verantwoording aan de raad af over het in 2018 gevoerde beleid. Tevens doet het college voorstellen voor de bestemming van het resultaat en het sanctioneren van de overschrijdingen van programma’s en kredieten.

Eerste bestuursrapportage 2019

In de eerste bestuursrapportage geeft het college een tussenstand van de uitvoering van de in de begroting 2019 vastgelegde plannen. Lukt het om de afgesproken doelen te behalen? Wat gaat goed en wat niet? Waar moet worden bijgestuurd?

Kadernota 2020-2023

In november 2019 legt de raad in de begroting 2020 de plannen voor dat jaar vast. Vooruitlopend daarop behandelt de raad vanavond de kadernota 2020.
Hierin worden de beleidskeuzes en prioriteiten, voortvloeiend uit het coalitieakkoord en afgewogen vanuit actuele maatschappelijke en financiële ontwikkelingen, voor de komende jaren vastgelegd. De kadernota geeft inzicht in de financiële positie, de te hanteren uitgangspunten die gebruikt worden voor het samenstellen van de begroting en meerjarenraming, de (financiële) ontwikkelingen, de weerstandscapaciteit en de weerstandsratio.

De behandeling van dit onderwerp begint met korte toespraken door de zes fractievoorzitters.

HET BESLUIT

Bespreekstukken

In ‘Het Debat’ is over onderstaande onderwerpen gedebatteerd. De raad is nu in de gelegenheid om besluiten te nemen.

- Financiële verordening Neder-Betuwe 2019
- Actualisatie nota risicomanagement en weerstandsvermogen
- Jaarstukken 2018
- Eerste bestuursrapportage 2019
- Kadernota 2020-2023
- Afscheid dhr. W.F. Keuken
Sinds 27 maart 2014 is de heer W.F. (Willem) Keuken raadslid namens de SGP. Vanavond neemt hij afscheid.