Financiële positie Neder-Betuwe blijft toekomstbestendig

Investeren in het coalitieprogramma 2018-2022 en lastenvermindering voor inwoners

Burgemeester en wethouders gaan komende jaren miljoenen investeren om de ambities te realiseren uit het coalitieprogramma 2018-2022 ‘Samen bouwen aan Ruimte voor de Samenleving’. Om de lasten voor inwoners te verminderen blijft Neder-Betuwe vasthouden aan verlaging van de OZB met 2%. Einde vet

4 juli besluitvorming raad

De financiële risico’s zijn voor 100% gedekt met een goede weerstandsratio van 4,6. Dat blijkt uit de Kadernota Neder-Betuwe 2020-2023 die onlangs naar de gemeenteraad is verstuurd. Het is nu aan de raad om hierover op 4 juli in gesprek te gaan en tot besluitvorming te komen.

Meicirculaire

De speelruimte is echter beperkt door de onlangs verschenen meicirculaire van het Rijk die tot budgettaire aanpassingen heeft geleid. Als gevolg hiervan moet het college bijpassen en voor incidentele uitgaven enkele jaren een beroep doen op de algemene reserve.

Wethouder Hans Keuken van Neder-Betuwe
Wethouder Hans Keuken met financiën in portefeuille: "De Kadernota 2020 – 2023 geeft een doorkijkje naar de meerjarenbegroting 2021-2023 die in november 2019 ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd. Als college staan we voor een financieel solide beleid en voor het waarmaken van de ambities uit het college-uitvoeringsprogramma, maar onze financiële polsstok is korter. We hebben daarom met het college gezocht naar oplossingen. We willen geen keuzes vooruitschuiven. De Kadernota bevat daarom voorstellen gericht op bijstellingen, die leiden tot een sluitend financieel meerjarenperspectief."

Ambities

De Kadernota beschrijft ambities en ontwikkelingen die invloed hebben op Neder-Betuwe. Dit jaar zal circa 2 miljoen geïnvesteerd worden in nieuw beleid en ontwikkelingen. Zoals ondersteuning van activiteiten in de dorpskernen voor herdenking van 75 jaar bevrijding, verduurzaming van openbare verlichting met led, mogelijk maken van de vrijdagmiddagopenstelling van het gemeentehuis en investering in voorbereidings- en onderzoekskosten voor aanleg van rondwegen in Opheusden en Ochten.

Ontwikkelingen Jeugdzorg

De jeugdzorg gaat ook in Neder-Betuwe voor de nodige hoofdbrekens zorgen. Wethouder Hans Keuken: “Het college gelooft onverminderd in transformatie in het sociaal domein, waardoor onder meer de jeugdzorg dichterbij is gebracht. Door communicatie en informatie maken jongeren steeds meer gebruik van zorgorganisaties. Maar het Rijk moet beseffen dat wanneer wij jeugd gaan helpen, er ook middelen nodig zijn.”  Samen met andere gemeenten oefent Neder-Betuwe druk uit op het Rijk om gemeenten hierin financieel tegemoet te komen.
Ook landelijke wet- en regelgeving zorgen voor grote kostenstijgingen. Voorbeelden hiervan zijn de Omgevingswet, de privacywetgeving en ict-verplichtingen.

Gemeenteraad neemt besluit op 4 juli 2019

Als de gemeenteraad de aangeboden kadernota op 4 juli a.s. vaststelt, worden de aangekondigde ambities en financiële consequenties in de begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 opgenomen.
De volledige Kadernota 2020-2023 inclusief alle bijlagen zijn te vinden op www.nederbetuwe.nl (Politieke agenda / Beeldvormende avond 27 juni / later raad bij 4 juli).