College-informatieavond

20 juni, raadzaal

19.30 uur - Leerlingenvervoer en jeugdvervoer Versis

In 2015 is door tien gemeenten in Rivierenland besloten om regionaal samen te werken op het gebied van basismobiliteit. Hiervoor is een regionaal vervoersysteem, onder de naam Versis, ingericht. Sinds 1 januari 2017 beheert Versis voor de regiogemeenten het recreatieve Wmo-vervoer en vanaf augustus 2018 ook het leerlingenvervoer van de gemeente Tiel. De overige regiogemeenten kunnen per 1 augustus 2020 met het leerlingen- en jeugdvervoer aansluiten bij Versis. Met een presentatie laat het beheerbureau Versis zien wat dit voor de gemeenten en de inwoners betekent.

20.30 uur - Activiteitensubsidies voor vrijwilligersorganisaties

Vrijwilligersorganisaties verzorgen activiteiten voor onze inwoners. Die activiteiten stimuleren jongeren om hun talent te ontwikkelen of nodigen ouderen uit om samen wekelijks te bewegen. Hiervoor worden kosten gemaakt en de gemeente kan hiervoor een subsidie verlenen een vereniging.
Daarbij hoort als basis een goede subsidieregeling, oftewel een ‘nadere regel’:  heldere voorwaarden voor subsidieverlening en uitgangspunten, die verwoorden wat de gemeente nastreeft in het sociale maatschappelijke domein.
Daarnaast geeft de nieuwe ‘nadere regel’ transparantie in het subsidieproces en eenvoud in de wijze van toetsen of een vereniging een subsidies kan aanvragen. Deze ‘nadere regel’ geldt voor non-professionele organisaties en de subsidie is maximaal € 25.000.  De subsidieregeling gaat in per 1 juli 2019 en geldt voor de subsidies van 2020.

21.00 uur - Vaccinatie

In september jongstleden heeft de voltallige gemeenteraad het college verzocht om te onderzoeken op welke wijze het college de voorlichting naar alle inwoners omtrent het vaccineren kan verbeteren en/of uit kan breiden en eventuele andere mogelijkheden kan toevoegen teneinde de vaccinatiegraad in de gemeente te verhogen.
De resultaten van dit onderzoek zijn verwerkt in een plan van aanpak. Dit wordt tijdens deze college-informatieavond gepresenteerd. Tijdens deze avond zal aanwezig zijn mevrouw H. Ruijs, arts infectieziektebestrijding bij de GGD en gepromoveerd op het onderwerp ‘acceptatie van vaccinatie in reformatorische gezindte’. Vanuit haar kennis en ervaring zal zij tijdens de college-informatieavond ook ondersteuning bieden bij het beantwoorden van vragen. Tijdens deze avond zal hier dan ook voldoende gelegenheid voor zijn.

Welkom om bij deze vergadering aanwezig te zijn.

Kijk hier voor meer informatie.