Beeldvormende avond: donderdag 27 juni, raadzaal, 19.00 uur

Op de agenda staat onder meer:
- Raadsspreekuur
- Jaarstukken 2018
- Eerste bestuursrapportage 2019
- Kadernota 2020
- Financiële Verordening
- Nota risicomanagement en weerstandsvermogen

Op de agenda staat onder meer:

  • Raadsspreekuur: Inwoners en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties kunnen hun visie geven over onderwerpen die niet op deze agenda staan. Insprekers kunnen zich tot uiterlijk 26 juni 2019 (12.00 uur) bij de griffie aanmelden.
  • Jaarstukken 2018: In de jaarstukken 2018 legt het college verantwoording aan de raad af over het in 2018 gevoerde beleid. Zijn de afgesproken doelen behaald? Wat ging goed en wat niet? Zijn de inkomsten en uitgaven zoals die begroot waren? De jaarstukken worden behandeld in de raadsvergadering van 4 juli 2019. Tijdens de voorbereidende bespreking vanavond kunnen (burger)raadsleden vragen stellen aan de vertegenwoordigers van het college.
  • Eerste bestuursrapportage 2019: In de eerste bestuursrapportage geeft het college een tussenstand van de uitvoering van de in de begroting 2019 vastgelegde plannen. Lukt het om de afgesproken doelen te behalen? Wat gaat goed en wat niet? Waar moet worden bijgestuurd? Zijn er financiële meevallers of tegenvallers? De eerste bestuursrapportage wordt behandeld in de raadsvergadering van 4 juli 2019. Tijdens de voorbereidende bespreking vanavond kunnen (burger)raadsleden vragen stellen aan de vertegenwoordigers van het college.
  • Kadernota 2020: In november 2019 legt de raad in de begroting 2020 de plannen voor dat jaar vast. Vooruitlopend daarop behandelt de raad op 4 juli de kadernota 2020. Deze bevat de inhoudelijke en financiële kaders en ontwikkelingen die uitgangspunt vormen bij het opstellen van de begroting. Tijdens de voorbereidende bespreking vanavond kunnen (burger)raadsleden vragen stellen aan de vertegenwoordigers van het college.
  • Financiële verordening: In de financiële verordening stelt de raad regels vast over de financiën van de gemeente. Het college heeft geconstateerd dat de huidige financiële verordening geactualiseerd zou moeten worden. De raad wordt voorgesteld deze nieuwe verordening op 4 juli vast te stellen. Ter voorbereiding is er vanavond een beeldvormende bespreking.
  • Nota risicomanagement en weerstandsvermogen: De Nota risicomanagement en weerstandsvermogen uit 2013 dient te worden geactualiseerd. Het college heeft daartoe een voorstel opgesteld. In hoofdlijnen komt de nieuwe nota overeen met het huidige beleid. Er zijn enkele wijzigingen die effect hebben op de bepaling van de omvang van de risico’s en de hoogte van de weerstandsratio. De raad wordt voorgesteld de nieuwe nota op 4 juli vast te stellen. Ter voorbereiding is er vanavond een beeldvormende bespreking.