Besluiten van de gemeenteraad

Raadsvergaderingen van 3 en 4 juli 2019.

Raadsvergadering 3 juli 2019

 • Raadslid de heer P.A.C. van Essen is namens de raad benoemd als lid van het algemeen bestuur van Industrieschap Medel. Hij volgt de heer W.F. Keuken op, die zijn raadswerk heeft beëindigd en daarmee ook zijn lidmaatschap AB Medel.
 • Bestemmingsplan De Dreef ong. Dodewaard is vastgesteld. Dit betreft de splitsing van het bedrijf van Maatschap Verwoert in twee volwaardige agrarische bedrijven.
 • De ‘Verordening gegevensverstrekking basisregistratie Neder-Betuwe 2019’ is vastgesteld die onder meer regelt wie belast is met het beheer van de Basisregistratie Personen, de verstrekking van gegevens daaruit aan binnengemeentelijke afnemers en wie er toegang tot heeft.
 • De gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland is gewijzigd als gevolg van de fusie van de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen tot West Betuwe.
 • Vastgesteld is de verordening ‘Toekomstbestendig wonen Gelderland, gemeente Neder-Betuwe 2019’ en een krediet ter hoogte van € 500.000 als werkkapitaal is beschikbaar gesteld voor duurzaamheidsleningen en asbestsanering.
 • De integrale Sport- en beweegvisie Neder-Betuwe 2019-2030 met de naam ‘Sport en bewegen verbindt Neder-Betuwe’ is gewijzigd vastgesteld. Deze visie geeft aan waaraan op het gebied van sport en bewegen concreet wordt gewerkt en wie daarin welke verantwoordelijkheid heeft.
 • Het uitvoeringskader ‘Gezond opgroeien in Neder-Betuwe 2019-2024’ is vastgesteld. Hiermee kunnen concrete projecten voor ‘Jongeren op Gezond Gewicht’ (JOGG) worden getoetst.
 • De raad heeft drie moties over ‘Meer grip op gemeenschappelijke regelingen’ unaniem aangenomen.
 • Ook werd unaniem de motie aanvaard om het advies van de Jongerenraad over te nemen: Aandacht voor vertering van het openbaar vervoer. Het gaat hierbij om betere aansluiting, treinen voor 07.00 uur zowel doordeweeks als in het weekend, aandacht voor de overvolle treinen en het verbeteren van de stations (meer zitplaatsen, schotten tegen de regen, genoeg fietsenstallingen en veiligheid).

Raadsvergadering 4 juli 2019

 • De financiële verordening Neder-Betuwe 2019 is vastgesteld.
 • De geactualiseerde Nota risicomanagement en weerstandsvermogen is vastgesteld; de wijzigingen hebben betrekking op effecten van de bepalingen over de omvang van de risico’s en de hoogte van de weerstandsratio.
 • De Jaarstukken 2018, die bestaan uit het jaarverslag, de jaarrekening en het verslag van bevindingen van de accountant, zijn vastgesteld.
 • De eerste bestuursrapportage 2019 is vastgesteld waarin het college een tussenstand geeft van de uitvoering van de in de begroting 2019 vastgelegde plannen. Bij de behandeling hiervan werd ook een motie aangenomen over de veiligheid in de Maneswaard.
 • De Kadernota 2020-2023 is vastgesteld. Dit is een voorloper van de begroting 2020 die in november 2019 wordt voorgelegd ter vaststelling. Vooraf werd door de zes fractievoorzitters van de partijen een korte toelichting van de standpunten gegeven.
 • Twee amendementen zijn unaniem aangenomen: Onderzoek en experimenten worden gedaan voor een betere bereikbaarheid van het gemeentehuis waarbij het streven is om binnen hetzelfde budget te blijven dat hiervoor staat. Beleid wordt ontwikkeld voor uitbreiding en een betere beschikbaarheid van AED’s, zowel gemeentelijke als die van particulieren zodat er een betere waarborging is van de zes-minutengrens voor hulverlening.
 • Afscheid is genomen van de heer W.F. (Willem) Keuken die vanaf 27 maart 2014 raadslid was namens de SGP. Hij werd toegesproken door de heer D.A. Waasdorp namens de SGP-fractie en voorzitter Kottelenberg namens de gemeenteraad.

Afscheid Willem Keuken
De heer Willem Keuken nam in de raadsvergadering van 4 juli afscheid als raadslid

Meer weten over deze vergaderingen en wat er is gezegd? Achterliggende stukken zijn in te zien elders op onze gemeentelijke website. Kies in de kalender ‘RAAD’ bij 3 en 4 juli.